Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Ocenenie

pečať rozvojaOcenenie SIMS

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pardon na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Obec Jablonica oslovila BVS, a.s. so žiadosťou o odpustenie sankcií vo výške 300 € jednotlivým vlastníkom nehnuteľností za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. To znamená, že vlastníci nehnuteľností sa pripojili na verejnú kanalizáciu, ale nemajú uzavretú s BVS uzavretú zmluvu o pripojení. Týka sa to najmä obyvateľov z ulíc Hurbanova, Školská, Trnavská a Nádražná. Žiadame vlastníkov, ktorých sa táto povinnosť týka, aby bezodkladne, najneskôr do 31. augusta 2017 situáciu vyriešili a vyhli sa tak zmluvným pokutám (viď. odstavec "Generálny pardon").  
Vedenie BVS vydalo súhlasné stanovisko a udelilo generálny pardon, čo znamená, že pokuty boli stornované a zároveň až do ukončenia generálneho pardonu nebudú vystavené ďalšie sankcie.

Generálny pardon:
Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. BVS si nebude voči nim uplatňovať zmluvnú pokutu.

Postup pri uplatnení generálneho pardonu:

  • producent doručí osobne, resp. zašle poštou na adresu BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, v termíne od 20. júna do 31. augusta 2017 vyplnené a podpísané tlačivo "Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu", ktoré nájde na internetovej stránke http://www.bvsas.sk v sekcii Formuláre na stiahnutie
  • na základe doručeného, správne vyplneného tlačiva zašle BVS producentovi na podpis novú zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Generálny pardon nebude uplatnený, ak:

  • bude vyplnené tlačivo doručené BVS po 31. auguste 2017
  • producent nedoručí BVS podpísanú zmluvu, resp. ju doručí po 31. októbri 2017
  • je u producenta neoprávnený odber pitnej vody z verejného vodovodu
  • BVS u producenta už identifikovala neoprávnené vypúštanie odpadových vôd
  • medzi producentom a BVS už existuje súdny spor

V prípade preukázania neoprávneného vypušťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie po skončení generálneho pardonu si BVS bude od neoprávnených producentov uplatňovať náhradu škody a aj zmluvnú pokutu - v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) vo výške 300 € a v prípade ostatných producentov vo výške 3000 €. Viac informácií o generálnom pardone získate v kontaktných centrách BVS a na linke call centra (0850 123 122).

Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu

Obec Jablonica zároveň dôrazne vyzýva vlastníkov nehnuteľností, ktorí nie su pripojení na verejnú kanalizáciu, aby tak čo najskôr učinili a neporušovali ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách:
„Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“

Postup pri pripájaní na verejnú kanalizáciu:
obecny-urad-1/uradna-tabula/postup-pri-pripajani-nehnutelnosti-na-verejnu-kanalizaciu-372.html

Vyvesené: 30. 6. 2017

Dátum zvesenia: 31. 8. 2017

Späť