Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úradné dokumenty

VZN obce

VZN obce Jablonica č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 524x

VZN č. 16/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jablonica Stiahnuté: 536x

VZN č. 15/2007 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Stiahnuté: 451x

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu Stiahnuté: 409x

VZN č. 6/2005 o vyhlásení závaznej části Územného plánu obce Jablonica Stiahnuté: 429x

VZN č. 12/2006 o poskytnutí finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Stiahnuté: 326x

VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území obce Jablonica Stiahnuté: 272x

VZN č. 20/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 283x

Dodatok č.1 k VZN č. 20/2008 o výške mesač. príspevku na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a škol. zar. Stiahnuté: 322x

VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Jablonica Stiahnuté: 360x

VZN obce Jablonica č. 1/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Jablonica Stiahnuté: 370x

VZN zrušené

Dodatok č. 1 k VZN obce Jablonica č. 9/2015 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 204x

Dodatok č. 1 k VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica Stiahnuté: 358x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica v znení Dodatku č. 1 k VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica zo dňa 14. 12. 2015 Stiahnuté: 361x

VZN č 2/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 297x

VZN obce Jablonica č. 10/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica Stiahnuté: 523x

VZN obce Jablonica č. 9/2015 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 621x

VZN obce Jablonica č. 6/2015 o udržiavaní čistoty v obci, správe a údržbe verejnej zelene na území obce, o údržbe komunikácií a verejných priestranstiev v obci Jablonica Stiahnuté: 441x

VZN obce Jablonica č. 5/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Jablonica Stiahnuté: 506x

VZN obce Jablonica č. 2/2015 o udržiavaní čistoty v obci, správe a údržbe verejnej zelene na území obce, o údržbe komunikácií a verejných priestranstiev v obci Jablonica Stiahnuté: 360x

Stránka