Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Ocenenie

pečať rozvojaOcenenie SIMS

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úradné dokumenty

VZN obce

VZN č. 15/2007 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Stiahnuté: 416x

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu Stiahnuté: 380x

VZN č. 6/2005 o vyhlásení závaznej části Územného plánu obce Jablonica Stiahnuté: 396x

VZN č. 12/2006 o poskytnutí finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Stiahnuté: 296x

VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území obce Jablonica Stiahnuté: 240x

VZN č. 20/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 249x

Dodatok č.1 k VZN č. 20/2008 o výške mesač. príspevku na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a škol. zar. Stiahnuté: 283x

VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Jablonica Stiahnuté: 321x

VZN obce Jablonica č. 1/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Jablonica Stiahnuté: 336x

VZN zrušené

Dodatok č. 1 k VZN obce Jablonica č. 9/2015 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 160x

Dodatok č. 1 k VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica Stiahnuté: 324x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica v znení Dodatku č. 1 k VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica zo dňa 14. 12. 2015 Stiahnuté: 315x

VZN č 2/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 265x

VZN obce Jablonica č. 10/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica Stiahnuté: 487x

VZN obce Jablonica č. 9/2015 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 584x

VZN obce Jablonica č. 2/2015 o udržiavaní čistoty v obci, správe a údržbe verejnej zelene na území obce, o údržbe komunikácií a verejných priestranstiev v obci Jablonica Stiahnuté: 327x

VZN č. 23/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonica Stiahnuté: 225x

VZN č. 1/2000 o trhovom poriadku Stiahnuté: 312x

VZN č. 2/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 547x

VZN č.17/2007 o udržiavaní čistoty a zimnej údržbe komikácií a verejných priesrtanstiev, ochrane ŽP Stiahnuté: 222x

Stránka