Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ocenenie

pečať rozvojaOcenenie SIMS

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úradné dokumenty

VZN obce

VZN obce Jablonica č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 500x

VZN č. 16/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jablonica Stiahnuté: 507x

VZN č. 15/2007 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Stiahnuté: 423x

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu Stiahnuté: 389x

VZN č. 6/2005 o vyhlásení závaznej části Územného plánu obce Jablonica Stiahnuté: 404x

VZN č. 12/2006 o poskytnutí finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Stiahnuté: 304x

VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území obce Jablonica Stiahnuté: 247x

VZN č. 20/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 257x

Dodatok č.1 k VZN č. 20/2008 o výške mesač. príspevku na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a škol. zar. Stiahnuté: 293x

VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Jablonica Stiahnuté: 329x

VZN obce Jablonica č. 1/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Jablonica Stiahnuté: 346x

VZN zrušené

Dodatok č. 1 k VZN obce Jablonica č. 9/2015 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 176x

Dodatok č. 1 k VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica Stiahnuté: 333x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica v znení Dodatku č. 1 k VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica zo dňa 14. 12. 2015 Stiahnuté: 328x

VZN č 2/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 273x

VZN obce Jablonica č. 10/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica Stiahnuté: 498x

VZN obce Jablonica č. 9/2015 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 596x

VZN obce Jablonica č. 2/2015 o udržiavaní čistoty v obci, správe a údržbe verejnej zelene na území obce, o údržbe komunikácií a verejných priestranstiev v obci Jablonica Stiahnuté: 334x

VZN č. 23/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonica Stiahnuté: 232x

VZN č. 1/2000 o trhovom poriadku Stiahnuté: 320x

Stránka