Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úradné dokumenty

VZN obce

VZN obce Jablonica č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 512x

VZN č. 16/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jablonica Stiahnuté: 521x

VZN č. 15/2007 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Stiahnuté: 435x

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu Stiahnuté: 398x

VZN č. 6/2005 o vyhlásení závaznej části Územného plánu obce Jablonica Stiahnuté: 416x

VZN č. 12/2006 o poskytnutí finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Stiahnuté: 314x

VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území obce Jablonica Stiahnuté: 259x

VZN č. 20/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 271x

Dodatok č.1 k VZN č. 20/2008 o výške mesač. príspevku na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a škol. zar. Stiahnuté: 309x

VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Jablonica Stiahnuté: 343x

VZN obce Jablonica č. 1/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Jablonica Stiahnuté: 358x

VZN zrušené

Dodatok č. 1 k VZN obce Jablonica č. 9/2015 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 191x

Dodatok č. 1 k VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica Stiahnuté: 347x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica v znení Dodatku č. 1 k VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica zo dňa 14. 12. 2015 Stiahnuté: 344x

VZN č 2/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 285x

VZN obce Jablonica č. 10/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica Stiahnuté: 509x

VZN obce Jablonica č. 9/2015 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 608x

VZN obce Jablonica č. 6/2015 o udržiavaní čistoty v obci, správe a údržbe verejnej zelene na území obce, o údržbe komunikácií a verejných priestranstiev v obci Jablonica Stiahnuté: 423x

VZN obce Jablonica č. 5/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Jablonica Stiahnuté: 489x

VZN obce Jablonica č. 2/2015 o udržiavaní čistoty v obci, správe a údržbe verejnej zelene na území obce, o údržbe komunikácií a verejných priestranstiev v obci Jablonica Stiahnuté: 349x

Stránka