Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úradné dokumenty

VZN zrušené

VZN č. 23/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonica Stiahnuté: 258x

VZN č. 1/2000 o trhovom poriadku Stiahnuté: 348x

VZN č. 2/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 588x

VZN č.17/2007 o udržiavaní čistoty a zimnej údržbe komikácií a verejných priesrtanstiev, ochrane ŽP Stiahnuté: 252x

VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica Stiahnuté: 458x

VZN č. 27/2010 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia Stiahnuté: 356x

VZN o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 264x

VZN o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 281x

VZN č. 11/2006 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica Stiahnuté: 482x

VZN č.28 o poskytnutí sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálnej služby Stiahnuté: 400x

VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 248x

VZN obce Jablonica č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 388x

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady na území obce Stiahnuté: 310x

VZN č. 3/2013 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpodmi na území obce Jablonica Stiahnuté: 360x

VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a škol.zariadení na území obce Stiahnuté: 246x

VZN obce Jablonica č. 2/2014 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 773x

Ostatné dokumenty, oznamy

Spoločný program odpadového hospodárstva združenia obcí na roky 2016 - 2020 Stiahnuté: 12x

Štatút obecného kronikára obce Jablonica Stiahnuté: 35x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jablonica 2018 - 2022 - priority rozvoja sociálnych služieb Stiahnuté: 131x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jablonici Stiahnuté: 258x

Stránka