Obec Jablonica
Jablonica

Materská škola

 

OSPRAVEDLŇOVANIE  DETÍ POČAS PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
(predškoláci)

V zmysle § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

To znamená, že zákonný zástupca je povinný ospravedlniť každý vymeškaný deň v MŠ.

( § 144 ods. 9 školského zákona )

- do 5 dní zákonný zástupca ospravedlní prostredníctvom tlačiva : ,,ospravedlnenka od zákonného zástupcu“

 - ak dieťa vymešká viac ako 5 dní zo zdravotných dôvodov, je potrebné písomné ospravedlnenie od lekára. ( ospravedlnenka od lekára.)

Potvrdenie od lekára podľa § 144 ods. 10 školského zákona slúži len na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní v materskej škole.

 Naďalej zostáva povinnosť zákonného zástupcu pri každom vymeškaní dieťaťa 5 a viac dní (vrátane víkendu a sviatku) priniesť v písomnej podobe  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

Tlačivá „Ospravedlnenka“ a „Ospravedlnenka od lekára" budú k dispozícii v MŠ na nástenke.

- ak chce rodič odhlásiť dieťa z materskej školy z rodinných alebo iných dôvodov na viac ako 5 dní, musí podať písomnú

„Žiadosť o uvoľnenie z výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ“.

V zmysle § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Naďalej zostáva povinnosť zákonného zástupcu pri každom vymeškaní dieťaťa 5 a viac dní (vrátane víkendu a sviatku) priniesť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.
Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa podľa § 24 ods. 8zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

Ospravedlnenka od lekára

Ospravedlnenka od zákonného zástupcu

 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné priniesť v prvý deň školského roka.

bezpríznakovosť 2022-2023
 

Adresa
Materská škola
Červenej armády 759
90632 Jablonica
t.č. 034/6583105
t.č. elokované pracovisko 034/3812076
e-mail: materskaskola@jablonica.net

 

Zriaďovateľ:
Obec Jablonica
Trnavská 801
906 32 Jablonica
ZAMESTNANCI MŠ
ZADELENIE UČITELIEK V TRIEDACH
AKTIVITY MŠ- 2022- 2023
PREVÁDZKA MŠ
REŽIM DŇA
NAŠA MŠ
KRÚŽKY
PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA
POPLATKY MŠ
RADA ŠKOLY
RADA RODIČOV
HODNOTIACA SPRÁVA MŠ 2021-2022

Zoznam žiakov v školskom roku 2022/2023

I. ODDELENIE
II. ODDELENIE
III. ODDELENIE- ELOKOVANÉ PRACOVISKO V ZŠ