Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Voľby prezidenta SR 2024

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. januára 2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014  Z. z. o podmienkach  výkonu  volebného  práva  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a

u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.

Peter Pellegrini v. r.

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. januára 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.96 kB


Všetky potrebné informácie k voľbám prezidenta je možné nájsť na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR - https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr


V súlade s §8 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rozhodnutím predsedu Národnej rady SR č. 1 zo dňa 8. januára 2024

UTVÁRAM

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024:

Volebný okrsok č. 1

Do okrsku č. 1 spadajú ulice:

Červenej Armády, Dúbrava, Hurbanova, Janka Kráľa, Jilemnického, Kočovská, Krátka, Ľudovíta Štúra, Nádražná, Nový majer, Nový mlyn, Riadok, Svätojánska, Školská, U Valihoru, Zámostie
volebná miestnosť: zasadacia miestnosť Obecného úradu, súp č. 801, 906 32 Jablonica

Volebný okrsok č. 2

Do okrsku č. 2 spadajú ulice:

Bernolákova, Bosý Jarok, Brezie, Dlhá, Chalupkova, Jánošíkova, Raková, Sídlisko, Trnavská,  Zápotocká
volebná miestnosť: sála Kultúrneho domu, súp. č. 584, 906 32 Jablonica

V Jablonici, 30. 01. 2024

                                                                                                      Ing. Silvester Nestarec
                                                                                                               starosta obce


e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@jablonica.net

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@jablonica.net


Informácie pre voliča Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.95 kB


Vzor splnomocnenia na vydanie hlasovacieho preukazu Typ: DOC dokument, Velkosť: 34.5 kB


Hlasovací preukaz

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe  tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.