Obec Jablonica
Jablonica

Rekonštrukcia MK Školská ulica Jablonica

NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Ciele projektu
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Školská ulica, ktorej asfaltový kryt vozovky je poškodený prekopávkami budovaných inžinierskych sietí
- zvýšenie bezpečnosti chodcov
- zlepšenie vybavenosti a vzhľadu obce
Identifikácia projektu
Os č.: 4 Realizácia prístupu Leader
Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi č. 4: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Kód opatrenia: 322 obnova a rozvoj dedín
Kód projektu: 442391100022
Číslo výzvy: 06/PRV/MAS39
Výška NFP: 56 190,21 €
Obdobie realizácie: apríl 2012 – máj 2012

Dátum vloženia: 31. 5. 2012 21:49
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2015 21:53
Autor: