Obec Jablonica
Jablonica

Chodník na ulici Červenej armády Jablonica

NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Ciele projektu
- rekonštrukcia chodníka na Ulici Červenej armády
- zvýšenie bezpečnosti chodcov
- zlepšenie vybavenosti a vzhľadu obce
Identifikácia projektu
Os č.: 4 Realizácia prístupu Leader
Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi č. 4: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Kód opatrenia: 322 obnova a rozvoj dedín
Kód projektu: 442391100028
Číslo výzvy: 09/PRV/MAS39
Výška NFP: 17 283,14 €
Obdobie realizácie: august 2012 – september 2012

Dátum vloženia: 28. 9. 2012 22:02
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2015 22:05