Obec Jablonica
Jablonica

Jablonica splašková kanalizácia II. etapa

Zvýšenie percentuálneho podielu obyvateľstva pripojeného na verejnú kanalizáciu a vyššej obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych vôd.

Jablonica splašková kanalizácia II. etapa
NFP z programu OP Životné prostredie 2007 - 2013
Cieľ projektu
Zvýšenie percentuálneho podielu obyvateľstva pripojeného na verejnú kanalizáciu a vyššej obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych vôd.
Špecifické ciele projektu
Zabezpečenie odkanalizovania severnej časti obce s dôrazom na zvýšenie kvality života jej obyvateľov a zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd.
Identifikácia projektu
Operačný program: 2410000 OP Životné prostredie
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Výška NFP:  1 114 708,91 EUR
Kód výzvy: OPZP-PO1-09-3
Obdobie realizácie: marec 2010 - jún 2014

Dátum vloženia: 30. 6. 2014 21:38
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2015 21:45
Autor: