Obec Jablonica
Jablonica

Obnova parku v Jablonici - "Otvárame svetu" - dokončovacia etapa

jún 2022 - november 2022

MK SR
FINANČNE PODPORILO MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PROGRAM 1 - OBNOVME SI SVOJ DOM
PODPROGRAM 1.4

Úvod

Na základe žiadosti o poskytnutie dotačnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá bola podporená sumou 20 000€ na základe zmluvy č.: MK-9634/2021-180 prebiehal od júna do novembra  2022 projekt: „Obnova parku v Jablonici – Otvárame svetu – dokončovacia etapa“. Oproti predošlým etapám obnovy parku tento rok projekt neprebiehal so zapojením nezamestnaných v rámci národného projektu zapojenia nezamestnaných.

Projekt bol úspešne ukončený a dovoľujeme si ho vecne vyhodnotiť.

PODROBNÉ ZHODNOTENIE ÚČELU A PRÁC

Práce v parku boli vykonávané a priebežne konzultované s odborným pracovníkom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Trnave Ing. Alexandrou Jakabšicovou.

Podrobné zhodnotenie účelu a prác z hľadiska čerpania dotácie:

Práce v parku začali v júni 2022. Z poskytnutej dotácie bola realizovaná celková revitalizácia stromovej štruktúry parku - výchovné a redukčné arboristické zásahy, výruby mŕtvych drevín ohrozujúcich bezpečnosť, ako aj ošetrenia stromov. ďalej bolo potrebné vykonať veľa práce na údržbe trávnatých plôch a s tým súvisiacich zemných prác, taktiež bola potrebná údržba a oprava chodníkov. Oprava prebehla aj na omietke oplotenia parku, kde vplyvom poveternostných podmienok prišlo k narušeniu omietky.

Podrobné zhodnotenie účelu a prác z hľadiska harmonogramu

Práce v parku začali v júni s tým, že tento rok projekt nepočítal so zapojeným nezamestnaných do obnovy. Tomu sa musel prispôsobiť celý harmonogram, rozsah a procesy realizácie projektu.

V prvom rade sme sa zamerali na údržbu parku. Po zimnom a jarnom období bolo treba vyčistiť cesty, zozbierať odpadky a pustiť sa do kosenia. Park bol kosený a udržiavaný celý rok ako po stránke trávnatých plôch tak po stránke opadu suchých vetví a konárov.

Nasledujúce etapy projektu boli naplánované na základe poskytnutej dotácie oproti požadovanej ako priority projektu pre rok 2022.

Hlavnou úlohou bolo zlepšiť bezpečnostný stav stromov v parku preto sa väčšina poskytnutej dotácie vynaložila na odborné ošetrenia a arboristické zásahy do stromovej štruktúry parku. Museli sme sa vysporiadať s padajúcimi stromami a so zlomami v ich korunách stromov. Tento rok sme mali v parku zasa arboristov a mnoho stromov prešlo odborným rezom a stabilizáciou pre ďalšie desaťročia fungovania parku. Po tomto roku považujeme stromovú štruktúru parku za stabilizovanú a bezpečnú.

Popri týchto prácach sme pokračovali v údržbe parku. Preto sme pokračovali v čistení porastov, kosení trávnatých plôch a neustálom čistení ciest. Areál parku tak počas celého obdobia realizácie parku vyzeral udržovaný a prístupný aspoň po jestvujúcich cestách a chodníkoch.

Z ďalších aktivít stojí za zmienku údržba a oprava omietok murovaného plotu parku, ktorá už opadávala a bolo potrebné ju v určitých miestach asanovať, opraviť a očistiť. Tieto práce boli okamžite vidieť a návštevníci parku to ihneď ocenili.

Vzhľadom k výške poskytnutej dotácie a faktu, že tento rok sme v parku nemali stálych pracovníkov, žiadne ďalšie veľké ciele vytýčené neboli. Opravili sa chodníky, prebehla úprava terénnych modelácií v niektorých častiach parku, výsevy trávnej zmesi, ošetrenie povrchovej úpravy lavičiek a podobne. I tak tieto práce považujeme za vysoko účelné vzhľadom k tomu, že park je nutné udržovať a priebežne opravovať.

Podrobné zhodnotenie účelu a prác z hľadiska zapojenia nezamestnaných

Realizácia projektu je veľmi významná pre samotný objekt parku. Síce sme oproti plánu nemohli realizovať a dokončiť všetky naplánované aktivity ale prebehlo veľmi dôkladné a odborné ošetrenie kostrových drevín v parku čím sa nám určite podarilo zvýšiť bezpečnosť pohybu v parku a hlavne stabilizovať vegetačnú vrstvu parku.

Negatívne hodnotíme nemožnosť zapojenia nezamestnaných pretože vďaka tomu bolo možné každý rok pridelenú dotáciu zefektívniť a ešte viac zhodnotiť.

Celkové zhodnotenie účelu a prác záverom

Vďaka podpore MK SR sme mali možnosť tento rok pokračovať v ďalšej etape projektu obnovy parku, ktorý pre našu obec plnú veľmi významnú úlohu. Je jedným z historických pilierov obce a miestom pre ľudí. Rozsah prác zodpovedá finančným možnostiam ale veríme, že aj takýmito pomalými krokmi sa k zdarnému koncu dostaneme a nastane čas, kedy park v Jablonici bude hotový. 

Dátum vloženia: 19. 1. 2023 10:58
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 1. 2023 11:30