Obec Jablonica
Jablonica

"Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" 2016

jún 2016 - november 2016 

Národný projekt "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálenho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 3. Zamestnanosť
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb. ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
Špecifický ciel: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Národný projekt: "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"
Kód ITMS 2014+:312031B613

Počet vytvorených pracovných miest: 10
Dátum vzniku pracovného pomeru: 01. 06. 2016
Doba poskytovania príspevku: jún 2016 - november 2016 

Dátum vloženia: 5. 12. 2016 14:42
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 12. 2016 15:05