Obec Jablonica
Jablonica

„Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 3“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu "Zamestnanosť a sociálna inklúzia"

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 1 Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie: 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
Kód ITMS: 27110130043
Počet vytvorených pracovných miest: 6
Dátum vzniku pracovného pomeru: 01. 05. 2015
Doba poskytovania príspevku: 6 mesiacov

Dátum vloženia: 29. 6. 2015 8:55
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 6. 2015 9:03