Obec Jablonica
Jablonica

Zberný dvor - Jablonica

NFP z programu Životné prostredie 2007 – 2013

Cieľ projektu
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v oblasti separovaného zberu v obci Jablonica
Špecifické ciele projektu
Vybudovanie zberného dvora
Obstaranie technologického vybavenia zberného dvora
- Vozidlo nákladné špeciálne s hákovým nakladačom – 1ks
- Vaňový kontajner pre hákový nakladač 4,5 m3 – 7 ks
- Vaňový kontajner pre hákový nakladač 3 m3  – 8 ks
- Traktorový príves PRONAR T654 – 1ks
- Traktor ZETOR Proxima 80 AGRO
- Skladový kontajner – 1 ks
- Obytný kontajner – 1 ks
- Biokompostér 1 050 l – 6 ks
- Chemické WC – 1 ks
Identifikácia projektu
Operačný program: Životné prostredie
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo
Opatrenia: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Výška NFP: 451 837,18 EUR
Kód výzvy: OPZP-PO4-11-3
Obdobie realizácie: máj 2012 – september 2014

Dátum vloženia: 30. 9. 2014 21:55
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2015 22:01