Obec Jablonica
Jablonica

Nakladanie s odpadmi a Zberný dvor

Spoločný program odpadového hospodárstva združenia obcí na roky 2016 - 2020

"Nebuďme leniví, trieďme odpad" - rady ako triediť odpad

Separácia odpadu - "Čo kam patrí?"

Zoznam nebezpečných odpadov pre mobilný zber

Kalendár vývozu odpadov 2019

"Triedime správne domáci odpad?" (video) - https://www.youtube.com/watch?v=WRcJMTixqIw

"Jožo z triedičky" (video) - https://www.youtube.com/watch?v=QXLWirm5ylc

 

Stručný prehľad možností nakladania s odpadmi v obci Jablonica

 

 

plasty a tetrapaky

plastové fľaše, obaly od mlieka, džúsov, šampónov, aviváží, obaly od mlieka, smotany, džúsov...(plastové fľaše je nutné z dôvodu zníženia odpadu stlačiť).
Plasty sa nesmú  odovzdávať znečistené.

Zberný dvor Jablonica

a vrecový zber

sklo

sklo biele, alebo farebné, fľaše, poháre, okenné sklo, sklené obaly

Zberný dvor Jablonica
a vrecový zber

papier

kartóny, noviny, časopisy, reklamné plagáty, ktoré musia byť zviazané

Zberný dvor Jablonica

pneumatiky

pneumatiky z osobných automobilov bez diskov,  motocyklov a podobne,

Pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík, alebo  priamo v obchode, ktorý vykonáva predaj pneumatík alebo v servise.

textílie

obnosené šatstvo, bez obsahu nebezpečných látok

 

Zberný dvor Jablonica a špeciálne kontajnery na šatstvo umiestnené na území obce

kovové obaly

kovové veká, viečka, obaly od sprejov, konzervy

 

Vrecový zber

bioodpad

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, lístie, pokosená tráva,

 

Zberný dvor Jablonica

nevytriedený komunálny

odpad

zmesový komunálny odpad z domácností

Vývoz zabezpečujú Technické služby  Senica a. s. + kontajner pri zbernom dvore po vytriedení jednotlivo zberaných zložiek (plasty, papier, sklo, textílie, kovy, haluzovina,  bioodpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad)

haluzovina a konáre

orezané stromy, kríky, šípové ruže

Tieto sa odvážajú do priestorov píly firmy ADO – SERVICE, s. r. o., Jablonica na Nádražnej ulici

nebezpečný odpad a elektroodpad

oleje z motorových vozidiel, žiarivky, neónové trubice, spotrebiče, chladničky televízory, staré batérie a akumulátory, chemické látky, farby a ich obaly a iné

Tieto odpady sa budú odovzdávať do kontajnerov, ktoré budú pristavené v centre obce tak ako doteraz 2x ročne

jedlé oleje a tuky použitý jedlý olej, resp. tuk naliaty do PET fliaš alebo plastových bandasiek bez zvyškov jedál

Zberný dvor Jablonica

Uzatvorené fľaše vyložené na dostupnom miesto v deň separovaného zberu - vrecový zber. 

železný odpad, železný šrot

 

Je možné odovzdať do „Výkupne druhotných surovín“ na Nádražnej ulici alebo do areálu v PD Jablonica

drobný stavebný odpad a stavebný odpad väčšieho rozsahu

odpad zo stavebných úprav vykonávaných fyzickou osobou, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Jednotlivé kusy nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg. Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb.

Sadzba poplatku drobného  stavebného odpadu je stanovená na 0,0425 € za kilogram, bez obsahu škodlivín.

Kontajner v  zbernom dvore

 

Stavebný odpad väčšieho rozsahu je možné vyviezť do kameňolomu v Trstíne, alebo na Bukovej.

 

veľkoobjemový odpad

nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej výplne, drevotrieska a pod.
Tento nábytok je potrebné  odovzdať v demontovanom stave.
Čalúnený nábytok je potrebné odčalúniť.

 

Kontajner pri zbernom dvore