Obec Jablonica
Jablonica

Komisie

A/ Komisia finančná a správy obecného majetku
predseda: Ing. Jaroslav Stanek
členovia: Ing. Libor Dohnálek, Mgr. Marek Škápik, Ing. Jozef Vulgan
zapisovateľka: Erika Dvorská

B/ Komisia výstavby, ekológie a životného prostredia
predseda: Ing. Libor Dohnálek
členovia: Igor Horník, Jozef Gaža, Ing. Jaroslav Stanek
zapisovateľka: Mgr. Katarína Závišová

C/ Komisia sociálna, starostlivosti o rodinu a verejný poriadok
predseda: Mgr. Eva Kosová
členovia: Anna Nemečkayová, Eva Dobiášová, Mgr. Marek Škápik
zapisovateľka: Zlatica Škápiková

D/ Komisia kultúry, mládeže, športu a vzdelávania
predseda: Jozef Gaža
členovia: Ing. Jozef Vulgan, Mgr. Eva Kosová, Tomáš Zavadil, RNDr. Jana Marečková
zapisovateľka: Erika Dvorská

E/ Komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného kontrolóra
predseda: Mgr. Marek Škápik
členovia: Igor Horník, Eva Dobiášová

F/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
predseda: Jozef Gaža
členovia: Anna Nemečkayová, Igor Horník

G/ Zbor pre občianske záležitosti
predseda: Anna Dingová
členovia: Alena Gurínová, Anna Hajdučková, Mgr. Bohumil Holásek