Obec Jablonica
Jablonica

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov škôl a školských zariadení na území obce Jablonica

Dátum zvesenia: 9. 12. 2022 Zodpovedá: Mgr. Martin Štvrtecký