Obec Jablonica
Jablonica

Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonica

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022 Zodpovedá: Mgr. Martin Štvrtecký