Obec Jablonica
Jablonica

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Jablonica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje zamestnanec referátu verejného obstarávania, európskych fondov, grantov, dotácií, správy IT v súlade s platným organizačným poriadkom, internou smernicou o verejnom obstarávaní alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú odborní zamestnanci.

Obec Jablonica zverejňuje súhrnné správy podľa § 10 ods. 10 zákona o VO, podľa § 117 ods. 6 zákona o VO, súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska a súhrnné správy o podlimitných koncesiách na stánke Úradu pre verejné obstarávanie vo svojom profile verejného obstarávateľa.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:
Obec Jablonica
Trnavská 801, 906 32 Jablonica
IČO: 00309583
DIČ: 2021086749