Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Voľby do NR SR 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12. 11. 2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.
Rozhodnutie predsedu NR SR z 12. 11. 2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb (t.j. najneskôr do 22. 11. 2015) zverejňuje informáciu pre voliča.

Dôležité informácie:
Čas konania volieb: od 7:00 do 22:00 h
Kontaktné osoby ohľadom volieb:
Ľubica Križánková, t. č. 034/6583 123, mail: lubica.krizankova@jablonica.net
Mgr. Katarína Závišová, t. č. 034/6583 123, mail: katarina.zavisova@jablonica.net

Delegovanie do volebných komisií

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016).
Delegovanie do okrskovej volebnej komisie - najneskôr do 11. 1. 2016
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016).
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme; elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené obci pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.
Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.    
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť  v elektronickej forme na adresu: starosta@jablonica.net alebo obec@jablonica.net

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 5. marca 2016

Materiály na stiahnutie:
Zoznam a popis volebných okrskov pre Voľby do Národnej rady SR 2016
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 (štátny občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky)
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie
Splnomocnenie