Obec Jablonica
Jablonica

Voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania
na sobotu 29. októbra 2022
voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
Počet obyvateľov obce Jablonica k 10. 06. 2022 (t.j. deň vyhlásenia volieb predsedom NR SR) - 2219 obyvateľov


Obecné zastupiteľstvo v Jablonici podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 41/2022 a 42/2022 zo dňa 19. 07. 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Jablonici bude mať 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

Vo volebnom obvode číslo 1 , ktorý zahŕňa celé územie obce: ulice Bernolákova, Brezie, Bosý Jarok, Červenej armády, Dlhá, Dúbrava, Hurbanova, Chalúpkova, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jilemnického, Kočovská, Krátka, Ľudovíta Štúra, Nádražná, Nový Majer, Nový mlyn, Raková, Riadok, Sídlisko, Svätojánska, Školská, Trnavská, U Valihoru, Zámostie, Zápotocká
sa volí 9 poslancov.

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí (212.94 kB)


V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval starosta obce zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce.

Menovací dekrét zapisovateľa MVK obce Jablonica (394.74 kB)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Jablonica 2022 a kontaktné údaje:
Mgr. Katarína Závišová
sídlo: Obecný úrad Jablonica, Trnavská 801, 906 32 Jablonica
tel. č.: 034/6583123
e-mail: katarina.zavisova@jablonica.net


e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obec@jablonica.net


V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 vo volebnom obvode č. 1 v obci Jablonica boli utvorené:

Volebný okrsok č. 1
v zasadačke OcÚ Jablonica, Trnavská 801, 906 32 Jablonica,

ktorý tvoria ulice: Červená Armáda, Dúbrava, Hurbanova, Janka Kráľa, Jilemnického, Kočovská, Krátka, Ľudovíta Štúra, Nádražná, Nový majer, Nový mlyn, Riadok, Svätojánska, Školská, U Valihoru, Zámostie

a

Volebný okrsok č. 2
v sále Kultúrneho domu, Červenej armády 584, 906 32 Jablonica,

ktorý tvoria ulice: Bernolákova, Bosý Jarok, Brezie, Dlhá, Chalúpkova, Jánošíkova, Raková, Sídlisko, Trnavská,  Zápotocká

 

Utvorenie volebných okrskov vo volebnom obvode č. 1 (234.8 kB)


Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie č. 1 a kontaktné údaje:
Ing. Denisa Hazuchová
tel. č.: 034/6583123
e-mail: denisa.hazuchova@jablonica.net

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie č. 2 a kontaktné údaje:
Mgr. Martin Štvrtecký
tel. č.: 034/6583123
e-mail: martin.stvrtecky@jablonica.net


ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Jablonica

 Obec Jablonica  u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 1. Patrik Lončík, 49 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
 2. Silvester Nestarec, Ing., 58 r.,  starosta obce, nezávislý kandidát

                                                                                                       Mgr. Katarína Závišová

                                                                                                         Zapisovateľka MVK

V Jablonici 06.09.2022


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jablonici

Obec Jablonica u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Kandidáti:

 1. Libor  Dohnálek, Ing., 44 r., Lesný inžinier, nezávislý kandidát
 2. Lenka Fedorová, Mgr., 41 r., verejná správa, nezávislá kandidátka
 3. Ľuboš Hazucha, Mgr., 43 r., projektový manažér, Starostovia a nezávislí kandidáti            
 4. Igor  Horník, 49 r., SZČO, Slovenská národná strana
 5. Zuzana Koch, 34 r., vychovávateľka v ŠKD, Slovenská národná strana
 6. Eva Kosová, Mgr., 53 r., asistentka riaditeľa, nezávislá kandidátka
 7. Marek Križan, 45 r., vedúci prevádzky, nezávislý kandidát
 8. Ľubomír Malík, 37 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
 9. Zuzana Mikulčíková, 44 r., vedúca predaja, zástupca vedúceho pobočky, nezávislá kandidátka
 10. Marek Škápik, Mgr., 46 r., príslušník Finančnej správy, nezávislý kandidát
 11. Peter Vrábel, 40 r., predajca, nezávislý kandidát

 

                                                                                                     Mgr. Katarína Závišová

                                                                                                         Zapisovateľka MVK

V Jablonici 06.09.2022

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2022

Pasport MK

pasport MK