Obec Jablonica
Jablonica

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ky MŠ Jablonica

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ky MŠ Jablonica

výberové konanie - Materská škola Jablonica, Červenej armády 759, 906 32 Jablonica

O B E C   J A B L O N I C A
Obecný úrad, Trnavská 801, 906 32  Jablonica
zastúpená Ing. Silvestrom Nestarcom, starostom obce

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky

Materskej školy, Červenej Armády 759, 906 32  Jablonica.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

- bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, organizačné a riadiace schopnosti, 

  komunikatívnosť,

- zdravotná spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.,

- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,

- znalosť v oblasti pracovno – právnych  a ekonomických vzťahov.

 

Zoznam požadovaných dokladov  do výberového konania:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia,

  o štátnych skúškach,

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

- lekárskej potvrdenie o telesnej a duševnej  spôsobilosti pre výkon činnosti  učiteľa

  a vedúceho pedagogického zamestnanca,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov.

      Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa s označením hesla „Výberové konanie – MŠ Jablonica – neotvárať“ na adresu: Obec Jablonica, Trnavská 801, 906 32  Jablonica alebo do podateľne Obecného úradu Jablonica do termínu  30. 5. 2023  do 10,00  hod.

  Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred výberovým konaním.

V Jablonici 9. 5. 2023

                                                                                            Ing. Silvester Nestarec

                                                                                                   starosta obce

Dátum vloženia: 9. 5. 2023 10:05
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 5. 2023 15:12
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2023

Pasport MK

pasport MK