Obec Jablonica
Jablonica

Predaj vyradeného majetku obce

Predaj vyradeného majetku obce

predaj úžitkových vozidiel

PONUKA
na predaj prebytočného vyradeného hnuteľného majetku obce Jablonica

Obec Jablonica, so sídlom Trnavská 801, 906 32 Jablonica,  IČO: 00309583 ponúka na predaj:

1.) Úžitkové vozidlo AVIA A30N  valník, rok výroby 1979, nekompletné, nepojazdné, najnižšia cena 240 €.

2.) Špeciálne vozidlo AGM MAGMA sklápač (multikára), rok výroby 1996, vozidlo kompletné, pojazdné, opotrebované, kabína mierne skorodovaná, dočasne vyradené z evidencie, najnižšia cena 2600 €.  

3.) Špeciálne kontajnerové vozidlo ŠKODA LIAZ, rok výroby 1991, vozidlo kompletné, funkčné, vadné spojkové ložisko, dočasne vyradené z evidencie, najnižšia cena 2 400 €.

Prebytočný majetok  k obhliadke a odborné vyjadrenie znalca k dispozícii po dohode na tel. č. 0948/074433, v dňoch PO-PI v čase od 8,00 hod do 14,00 hod.

Cenové ponuky v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka – AVIA A30N/ Cenová ponuka - AGM MAGMA/ Cenová ponuka - ŠKODA LIAZ/ neotvárať“ s uvedením odosielateľa, môžu záujemcovia zasielať na adresu:

Obec Jablonica
Trnavská 801
906 32  Jablonica

Lehota na doručenie cenových ponúk je do  15.7.2020

Cenová ponuka musí obsahovať:

- Identifikačné údaje uchádzača (meno, priezvisko / obchodné meno, telefonický kontakt),

- predmet ponuky

- ponúknutú cenu

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované  náležitosti alebo budú doručené po určenej lehote, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Rozhodujúcim kritérium pre výber kupujúceho je najvyššia ponúknutá cena. Obec Jablonica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.

V Jablonici, dňa 29. 06. 2020

 

                                                                                                         Ing.Silvester Nestarec

                                                                                                                starosta obce

Dátum vloženia: 29. 6. 2020 7:55
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 6. 2020 8:31
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2020

Pasport MK

pasport MK