Obec Jablonica
Jablonica

Cena starostu obce pre hasičov

Cena starostu obce pre hasičov

130. výročie DHZ Jablonica

Dňa 15. septembra 2019 Dobrovoľný hasičský zbor v Jablonici oslávil vzácne 130. výročie založenia. Hasičský zbor má v obci významné a nezastupiteľné miesto. Je dobrou a spoľahlivou oporou obce nielen pri plnení a zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany, sú dobrými  organizátormi a pomocníkmi pri rôznych akciách v obci. Pri príležitosti významného výročia starosta obce Ing. Silvester Nestarec prijal hasičov v obradnej sieni a odovzdal im Cenu starostu obce. Za dlhoročnú aktívnu činnosť a prácu v prospech spoločnosti si zaslúži ocenenie a poďakovanie celý hasičský zbor. Za všetkých prevzali plakety:

Anna Dingová,  je členkou zboru od r. 1987, členkou výboru bola od r.1988 – 1995 a od r. 1996 je tajomníčkou a kronikárkou DHZ. Od r. 2002 je členkou Okresnej revíznej komisie v Senici až doteraz. Zúčastňovala sa súťaží ako členka ženského družstva. Organizuje rôzne akcie nielen v DHZ, ale aj v obci. V roku 2017 si prevzala najvyššie vyznamenanie Zaslúžilý člen DPO SR, a v tomto roku dosiahla hodnosť mladší technik.

Benedikt Janerla, je členom zboru od r.1965, v rokoch 1980-1983 a 1995-2011 pracoval ako referent prevencie, v rokoch 1984-1994 bol podpredseda veliteľ. Bol spoľahlivým vodičom, strojníkom, organizátor brigád pri hasičskej technike, aktívne sa zúčastňoval pri hasení požiarov, vykonával preventívne prehliadky v obci. Bol poslancom OZ. V roku 2005 si prevzal medailu „Za mimoriadne zásluhy“. Dosiahol hodnosť technika v roku 2008.

Ivan Janovec je členom od roku 1976. Vo výbore prešiel rôznymi funkciami: strojník 1978-1994, veliteľ DHZ 1995-2014, podpredseda 1995-2016, člen Revíznej komisie od r.2017 až doteraz. Zúčastnil sa pri mnohých zásahoch nielen pri požiari, ale aj pri povodniach, organizoval opravy a údržby hasičskej techniky, bol dlhoročným poslancom OZ. Tento rok dosiahol hodnosť starší technik.  V roku 2015 si prevzal najvyššie vyznamenanie Zaslúžilý člen DPO SR.

Jozef Kocúrik  je členom od r.1972. Vo výbore pracoval ako referent mládeže v r.1984- 2001, členom výboru bol od r.2002- 2017. Pracoval aj ako člen okresnej komisie mládeže. Bol dlhoročný cvičiteľ a organizátor hasičskej mládeže, zúčastňoval sa pri zásahoch pri požiaroch a povodniach, zúčastňoval sa na brigádach a preventívnych prehliadkach. V roku 2012 dosiahol hodnosť technika, v roku 2009 si prevzal medailu „Za mimoriadne zásluhy“.

Stanislav Oravec, Mgr. Je členom od roku 1985. Bol členom výboru v roku 1992-1993, v súčasnej dobe je referentom mládeže a od r. 2012 je členom komisie mládeže OV DPO Senica. Organizuje a cvičí hasičskú mládež, je člen hasičskej jednotky DHZO, je vodič, člen preventívnej skupiny, zúčastňuje sa brigád. V tomto roku získal medailu „Za zásluhy“ a dosiahol hodnosť nadzbormajster.

Vladimír Regásek st. je členom od r.1981, strojníkom bol od r.1998-2001, od r. 2002-2011 referent mládeže, od r. 2012 je členom výboru. Členom Okresného výcvikového štábu v Senici je od r.2002 až doteraz. Je členom hasičskej jednotky DHZO, vodičom, zasahoval pri požiaroch i povodniach, člen preventívnej skupiny, účasť na brigádach, venoval sa i výcviku mládeže. V roku 2015 získal medailu „Za mimoriadne zásluhy“, od tohto roku má hodnosť technik.

Vladimír Šimek, Ing. členom je od r.1971 a od r. 1981 je predsedom DHZ až doteraz. Má odbornú spôsobilosť Technika Požiarnej ochrany, je členom pléna OV DPO Senica od r. 1991 až doteraz a členom predsedníctva OV DPO Senica bol od r.1996-2017, organizuje akcie v zbore i v obci. Tento rok dosiahol hodnosť inšpektor. V roku 2014 si prevzal najvyššie vyznamenanie Zaslúžilý člen DPO SR.

Peter Vrábel je členom od r.2001, funkciu strojníka vykonával od r.2006-2013 a od roku 2014 je veliteľom DHZ a podpredsedom DHZ od r.2017 až doteraz. Úspešne organizuje cvičenie a školenie DHZO, je veliteľom DHZO s odbornou spôsobilosťou, aktívne sa podieľa pri požiaroch a povodniach, dopravných nehodách, je vodičom, organizuje brigády aj za účelom zlepšovania hasičskej činnosti. V roku 2015 si prevzal medailu „Za príkladnú prácu“, a v tomto roku medailu Miloslava Schmidta „Za zásluhy a výcvik“. Dosiahol hodnosť nadzbormajstra.

Peter Žák je členom zboru od r.2001 a členom výboru od r. 2017.  Je členom a veliteľom družstva hasičskej jednotky DHZO, je vodičom, zúčastňuje sa hasenia a iných zásahov, zúčastňuje sa na brigádach, je aktívnym podporovateľom zboru. V tomto roku si prevzal medailu „Za príkladnú prácu“ a dosiahol hodnosť mladší zbormajster.

Starosta obce poďakoval hasičom za zodpovedný prístup a aktívnu činnosť. Zaželal všetkým veľa síl, elánu, úspechov a hlavne zdravia a aby i naďalej šírili dobré meno dobrovoľného hasičského zboru, ale aj našej obce.

                                                                                                           Anna Dingová, DHZ

Dátum vloženia: 6. 12. 2019 10:34
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2019 10:38
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2021

Pasport MK

pasport MK