Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Nakladanie s odpadmi

Spoločný program odpadového hospodárstva združenia obcí na roky 2016 - 2020

"Nebuďme leniví, trieďme odpad" - rady ako triediť odpad

Separácia odpadu - "Čo kam patrí?"

Len správne vytriedený odpad dostáva druhú šancu. Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu.

Stláčajme odpad !

Zoznam nebezpečných odpadov pre mobilný zber

KALENDÁR VÝVOZU ODPADOV 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 570.28 kB
vývozy odpadov 2024

"Triedime správne domáci odpad?" (video) - https://www.youtube.com/watch?v=WRcJMTixqIw

"Jožo z triedičky" (video) - https://www.youtube.com/watch?v=QXLWirm5ylc

Stručný prehľad možností nakladania s odpadmi v obci Jablonica

 

 


plasty a tetrapaky

plastové fľaše, obaly od mlieka, džúsov, šampónov, aviváží, obaly od mlieka, smotany, džúsov...(Plastové fľaše je nutné z dôvodu zníženia odpadu stlačiť.
Plasty sa nesmú  odovzdávať znečistené.)

 

 

Zberný dvor Jablonica

a vrecový zber


sklo

sklo biele, alebo farebné, fľaše, poháre, okenné sklo, sklené obaly


Zberný dvor Jablonica
a vrecový zber


papier

kartóny, noviny, časopisy, reklamné plagáty, ... (musia byť zviazané)


Zberný dvor Jablonica

 

 

pneumatiky

 


pneumatiky z osobných automobilov bez diskov,  motocyklov a podobne

Pneumatiku odovzdať distribútorovi pneumatík, priamo v obchode, ktorý vykonáva predaj pneumatík alebo v servise.

 

textílie

obnosené šatstvo, bez obsahu nebezpečných látok

Zberný dvor Jablonica a špeciálne kontajnery na šatstvo umiestnené na území obce


kovové obaly

kovové veká, viečka, obaly od sprejov, konzervy, ...


Vrecový zber

 

bioodpad

 

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, lístie, pokosená tráva,


kompostovisko na Zbernom dvore Jablonica (Pláňava)

 

nevytriedený komunálny odpad

 

zmesový komunálny odpad z domácností

 

Vývoz zabezpečujú Technické služby  Senica a. s. 

 

haluzovina a konáre

 

orezané stromy, kríky, šípové ruže, drevná hmota, odčalúnený nábytok, okenné rámy bez skla a kovových častí

Tento druh odpadu je možné vyviezť na vyhradenú plochu za Zberný dvor.

 


nebezpečný odpad a elektroodpad

oleje z motorových vozidiel, žiarivky, neónové trubice, spotrebiče, chladničky televízory, staré batérie a akumulátory, chemické látky, farby a ich obaly a iné


Tieto odpady sa budú odovzdávať do kontajnerov, ktoré budú pristavené v centre obce tak ako doteraz 2x ročne

 

 

jedlé oleje a tukypoužitý jedlý olej, resp. tuk naliaty do PET fliaš alebo plastových bandasiek bez zvyškov jedál

Zberný dvor Jablonica

Uzatvorené fľaše vyložené na dostupnom miesto v deň separovaného zberu - vrecový zber. železný odpad, železný šrot

 

rôzne druhy kovového odpadu bez nebezpečných prímesí

Je možné odovzdať do „výkupne druhotných surovín“ na Nádražnej ulici alebo do areálu v PD Jablonica

 

 

 

 


drobný stavebný odpad a stavebný odpad väčšieho rozsahu

odpad zo stavebných úprav vykonávaných fyzickou osobou, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Jednotlivé kusy nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg. Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb.

Sadzba poplatku drobného  stavebného odpadu je stanovená na 0,0425 € za kilogram, bez obsahu škodlivín.

 

 

 

Kontajner v  zbernom dvore

 

Stavebný odpad väčšieho rozsahu je možné vyviezť do kameňolomu v Trstíne, alebo na Bukovej.

 

 

veľkoobjemový odpad

neodčalúnený nábytok, drevotrieska a pod.
Nábytok je potrebné  odovzdať v demontovanom stave.

 

Kontajner pri zbernom dvore