Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Obnova historického parku v Jablonici - dokončenie

Ministerstvu kultúry SR

Na základe žiadosti o poskytnutie dotačnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá bola podporená sumou 27 000 € na základe zmluvy č.: MK-6978/2022-180 prebiehal od mája do novembra 2023 projekt: „Obnova parku v Jablonici – dokončenie“. Oproti predošlým etapám obnovy parku tento rok projekt neprebiehal so zapojením nezamestnaných v rámci národného projektu zapojenia nezamestnaných.

Práce v parku začali v júni 2022. Z poskytnutej dotácie boli vykonané odborné a sanačné rezy drevín, nakúpený rastlinný materiál na výsadbu, vykonané záhradnícke práce a kosenie. Celkom bolo na obnovu parkovej zelene použitých 16 000 €, čo bolo prioritou vzhľadom na kalamitné situácie spojené s počasím. Na prioritu č. 2 - obnovu spevnených plôch a terénne úpravy bolo vynaložených 5360 €, čím sa neustále viac park sprístupňuje a otvára, s čím súvisia aj prostriedky vynaložené na stavebné práce vo výške 2950 €. Ďalej boli poskytnuté prostriedky použité na prenájom vysokozdvižnej plošiny, obnovu betónového múrika, prezentáciu a honorár odborného garanta.

S prácami v parku sme začali už v máji aj napriek tomu, že sa jednalo o druhý rok realizácie projektu bez zapojenia nezamestnaných, ako tomu bolo v minulých rokoch. V prvom rade sme si nastavili harmonogram a rozsah realizácie v nadväznosti na výšku pridelenej dotácie.

Po zimnom období sme sa venovali prevažne jarnej údržbe ciest a trávnatých plôch s cieľom prípravy parku na používanie a plnenie funkcie verejného priestoru pre obyvateľov obce a návštevníkov.

Realizáciu projektu nám celý rok ovplyvňovali búrky a neočakávané víchrice. Vďaka ním nám v parku pár stromov popadalo pretože nezvládli nápor nepriaznivého počasia. Museli sme tak dať prioritu a prednosť navýšenia pôvodne uvažovanej dotácie jak časovej tak finančnej pre arboristické zásahy a odborné ošetrenia stromov v parku. Tomu sme v podstate celý rok venovali najviac času a záujmu. Mnoho stromov prešlo odborným rezom a stabilizáciou pre ďalšie desaťročia fungovania parku. Jak sme si mysleli už koncom roku 2022, že toto už bude hotová a dokončená kapitola, bohužiaľ tomu tak nebolo.

Popri týchto prácach sme pokračovali v údržbe parku. Preto sme pokračovali v čistení porastov, kosení trávnatých plôch a neustálom čistení ciest. Areál parku tak počas celého obdobia realizácie parku vyzeral udržovaný a prístupný aspoň po jestvujúcich cestách a chodníkoch. S parkom čo sa týka udržiavacích prác je to ako s prácou na kostole. Znova sme sa venovali údržbe omietok, plotov a ciest. Vzhľadom k výške poskytnutej dotácie sme si tento rok mohli vytýčiť aj práce a aktivity, ktoré jeho vzhľad znova posunuli ďalej. Tento rok sme v parku rozšírili cesty o posledné potrebné metre. Tým sme uzavreli prechádzkové okruhy do finále a rozšírili tak možnosti parku pre návštevníkov. Zrevidovali sme a opravili popadanými stromami zničené a poškodené lavičky a opravili aj odpadkové koše.

V neposlednou rade, ale pre nás veľmi dôležitom, boli realizované výsadby stromov a kríkov. Vykompenzovali sme tak niekoľkokrát množstvo popadaných stromov a nahradili sme ich novými perspektívnymi jedincami. Ošetrili sme aj výsadby z predchádzajúcich rokov a dokonca, čo nás teší najviac, vzhľadom k trvajúcemu suchu sme v parku zaviedli a nainštalovali zavlažovacie vaky, ktoré je dnes možné vidieť už skoro v každom meste. Vytýčili sme si veľký cieľ sa celkovo o výsadby v parku starať a zalievaním pomáhať v ich správnom rozvoji a raste.

Realizácia projektu ale hlavne jeho pokračovanie, je veľmi významná pre samotný objekt parku. Síce sme oproti plánu nemohli realizovať a dokončiť všetky naplánované aktivity ale prebehlo veľmi dôkladné a odborné ošetrenie stromov, výsadba nových stromov, oprava lavičiek a hlavne dokončenie ciest a chodníkov.

Negatívne hodnotíme nemožnosť zapojenia nezamestnaných. Malo to v predchádzajúcich rokoch veľmi pozitívny ohlas hlavne z pohľadu zapojenia a integrácie domáceho obyvateľstva.

Vďaka podpore MK SR v celkovej sume 27 000€ sme mali možnosť tento rok pokračovať v ďalšej etape projektu obnovy parku, ktorý pre našu obec plnú veľmi významnú úlohu. Je jedným z historických pilierov záhradného umenia na Slovensku a miestom pre ľudí. Rozsah prác zodpovedá finančným možnostiam ale veríme, že aj takýmito pomalými krokmi sa posúvame k vytýčenému cieľu dokončenia realizácie.

MK SR

Dátum vloženia: 19. 1. 2024 9:44
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 1. 2024 9:55
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký