Menu
Obec Jablonica
Jablonica

GDPR

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len „nariadenie“ ) a  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ ), upravuje sa informačná povinnosť spracovateľov osobných údajov fyzických osôb.

V zmysle §19 ods. 1 a 2 zákona, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nižšie uvedené informácie:

Prevádzkovateľ:   Obec Jablonica
                                   Sídlo:  Trnavská 801,  90632 Jablonica
                                   tel: 034/6583123
                                   e-mail: obec@jablonica.net

Zodpovedná osoba:  Mgr. Martin Štvrtecký
                                         Trnavská 801,  90632 Jablonica
                                         tel: 034/6583123
                                         e-mail: martin.stvrtecky@jablonica.net

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom plnenia zákonných povinností a za účelom informovania občanov.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné právne predpisy:

                               - Zákon č. 369/1990 Zb.

                                   Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

                                - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

                                   neskorších predpisov

                                - zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

                                   v znení neskorších predpisov

                              - zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky                           a registri obyvateľov Slovenskej republiky

                             - zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a ďalšie právne                              predpisy upravujúce pôsobenie obcí.

Príjemcovia získaných osobných údajov:

TOPSET Solutions s. r. o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava 

Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5 841 04 Bratislava – elektronické služby

Ivan Prídavka Koválov 270,  906 03 - Zabezpečenie CO

RH-COM s.r.o. 760 906 32 Jablonica – prevádzka kamerového systému

Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda –                        webstránka obce

Štátny archív v Skalici Kráľovská 16 909 01 Skalica

Prenos do tretích krajín

Neuskutočňuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená príslušným zákonom, v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu.

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:

TOPSET Solutions s. r. o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava 

Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5 841 04 Bratislava – elektronické služby

Ivan Prídavka Koválov 270,  906 03 - Zabezpečenie CO

RH-COM s.r.o. 760 906 32 Jablonica – prevádzka kamerového systému

Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda –                                    webstránka obce

Štátny archív v Trnave Kráľovská 16  909 01 Skalica

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

  • Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

  • Právo na opravu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  • Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné

  • Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
  • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

  • Právo na vymazanie osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Aby prevádzkovateľ preukázal súlad so Zákonom, je povinný spracovávať osobné údaje v súlade so zásadami uvedenými v § 6 až 13 Zákona a splniť si informačnú povinnosť.

•          Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje prevádzkovateľ získava len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich nespracúva spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom;

•          Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

•          Zásada správnosti

Prevádzkovateľ vynakladá úsilie, aby spracúvané osobné údaje boli správne a podľa potreby aktualizované

•          Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa uchovávajú dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie

•          Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

•          Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.

•          Zásada zákonnosti

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len zákonným spôsobom, teda na základe konkrétneho právneho základu a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. 

•         Informačnú povinnosť si prevádzkovateľ plní uplatňovaním §19 ods. 1 a 2 Zákona tým, že ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,  prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

-identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený, 

-kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

-účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, 

-oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe (podľa  § 13 ods. 1 písm. f)), 

-identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

-doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia

-o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov

-o prípadnom poverenom sprostredkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby v mene a na základe pokynov prevádzkovateľa

Informačnú povinnosť si prevádzkovateľ plní aj poskytnutím informácie dotknutým osobám o ich právach:

-právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

-právo na opravu osobných údajov,

-právo na vymazanie osobných údajov

-právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

-právo namietať spracúvanie osobných údajov,

-právo na prenosnosť osobných údajov,

-právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený,

-právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.