Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Voľby do EP 2024

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 9. februára 2024
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Peter Pellegrini v. r.

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.9 kB


Všetky potrebné informácie k voľbám do Európskeho parlamentu je možné nájsť na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR - https://www.minv.sk/?volby-ep


Informácia pre voliča (slovenský jazyk) Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.17 kB

Information for the voter (English language) Typ: PDF dokument, Velkosť: 25.43 kB


V súlade s §8 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rozhodnutím predsedu Národnej rady SR č. 12 zo dňa 9. februára 2024

UTVÁRAM

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu 2024:

Volebný okrsok č. 1

Do okrsku č. 1 spadajú ulice:

Červenej Armády, Dúbrava, Hurbanova, Janka Kráľa, Jilemnického, Kočovská, Krátka, Ľudovíta Štúra, Nádražná, Nový majer, Nový mlyn, Riadok, Svätojánska, Školská, U Valihoru, Zámostie
volebná miestnosť: zasadacia miestnosť Obecného úradu, súp č. 801, 906 32 Jablonica

Volebný okrsok č. 2

Do okrsku č. 2 spadajú ulice:

Bernolákova, Bosý Jarok, Brezie, Dlhá, Chalupkova, Jánošíkova, Raková, Sídlisko, Trnavská,  Zápotocká
volebná miestnosť: sála Kultúrneho domu, súp. č. 584, 906 32 Jablonica

V Jablonici, 22. 02. 2024

                                                                                                      Ing. Silvester Nestarec

                                                                                                                starosta obce


e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@jablonica.net

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@jablonica.net


 

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia [Vzor žiadosti o zápis do zoznamu voličov a vyhlásenie (DOCX, 19 kB)].

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. apríla 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.


 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 24. apríla 2024.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

1. osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

2. v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024),

3. elektronicky (e-mailom)

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,

  • rodné číslo,

  • štátnu príslušnosť,

  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

  • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

    Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

4. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024).

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.