Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Zberný dvor Jablonica

Prevádzkový poriadok pre Zberný dvor

Zberný dvor je otvorený od 01. 11. - 14. 3. bežného kalendárneho roka:
V sobotu od 09:00 – 13:00 h

Zberný dvor je otvorený od 15. 3. - 31. 10. bežného kalendárneho roka:
V stredu od 14:00 – 17:00 h
V sobotu od 09:00 – 13:00 h

Zberný dvor je určený len pre občanov Jablonice - fyzické osoby ! Tzn. nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem a právnických osôb.

Do zberného dvora sa môže ukladať nasledovný druh odpadu:

 • plasty (20 01 39):  plastové fľaše, obaly od mlieka, džúsov, šampónov, aviváží... ( plastové fľaše je nutné z dôvodu zníženia odpadu stlačiť). Plasty sa nesmú  odovzdávať znečistené.
 • sklo (20 01 02)  sklo biele, alebo farebné: fľaše, poháre, okenné sklo, sklené obaly
 • papier (20 01 01) :  kartóny, noviny, časopisy, reklamné plagáty, ktoré musia byť zviazané
 • textílie, obnosené šatstvo (20 01 11) bez obsahu nebezpečných látok
 • kovové obaly (20 01 40) kovové veká, viečka, obaly od sprejov, konzervy
 • bioodpad (20 02 01): biologicky rozložiteľný odpad
 1. tráva a lístie (hnojisko na asfaltovej ploche za železničným priecestím)
 2. haluzovina a konáre (plocha vedľa Zberného dvora)
 • drobný stavebný odpad (odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou , ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Sú to tehly, dlaždice, omietka, škridla pálená alebo betónová, betónová suť alebo kamenivo, ktorých jednotlivé kusy nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg. betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry. Sadzba poplatku drobného  stavebného odpadu je stanovená na 0,0425 € za kilogram, bez obsahu škodlivín. Drobný stavebný odpad je potrebné ukladať do kontajnera, ktorý je umiestnený v zbernom dvore.

Pri zbernom dvore sú umiestnené dva kontajnery pre občanov, z ktorých jeden je určený na: 

 • veľkoobjemový odpad (neodčalúnený nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej výplne, koberce a pod.) Tento nábytok je potrebné  odovzdať v rozobratom resp. demontovanom stave do kontajnera, ktorý je umiestnený vedľa zberného dvora.
 • zmesový komunálny odpad  (komunálny odpad po vytriedení jednotlivých zložiek komunálneho odpadu zberaných jednotlivo – plasty, papier, sklo, textílie, kovy, haluzovina,  bioodpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad....)

Obsahom ukladaného odpadu do zberného dvora nemôže byť:

 • nevytriedený komunálny odpad ( zmesový komunálny odpad z domácností ukladaný do smetných nádob, ktoré zberajú TS  Senica a.s., alebo do kontajnera pri zbernom dvore)
 • nebezpečný odpad ( oleje z domácností, oleje z motorových vozidiel, žiarivky, neónové trubice, spotrebiče, televízory, PC, chemické látky, farby a ich obaly, ktoré sa  odovzdávajú do kontajnerov, pristavených  v centre obce 2x  ročne, tak ako doteraz)
 • železný odpad, železný šrot (je možné odovzdať do „Výkupne druhotných surovín“ na ulici Nádražná, alebo do areálu v PD Jablonica.)
 • pneumatiky ( 16 01 03) : pneumatiky z osobných automobilov bez diskov, z bicyklov, motocyklov a podobne,  (konečný používateľ pneumatiky je povinný túto pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík, alebo  priamo v obchode, ktorý vykonáva predaj pneumatík alebo v servise.)

K zbernému dvoru je už spriechodnený prístup aj pod mostom na Pláňavu, kadiaľ možno prejsť s ručnou károu.

Zberný dvor a jeho okolie je monitorované kamerovým systémom.
Vývoz plastov, skla a kovových obalov sa bude vyvážať ako doteraz, t. j. posledný štvrtok v mesiaci. 

Separácia odpadu - "Čo kam patrí?"