Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Dobrovoľný hasičský zbor

História jablonických hasičov

Podľa vzoru iných obcí bol 26. septembra 1889 založený Dobrovoľný hasičský zbor v Jablonici. Jeho prvým veliteľom bol notár Ľudovít Sittay, podveliteľom Pavol Sloboda, miestny učiteľ. Členskú základňu tvorilo vyše 30 členov. Všetci členovia mali uniformy, prilby, široké opasky s karabínami a sekerkami. Výcvik mužstva bol od začiatku zameraný na rýchly a pohotový zásah v prípade požiaru. Krátko po založení hasičského zboru zverila obecná rada nočnú strážnu službu hasičom, ktorí ju vykonávali až do roku 1951.

Jedným z prvých členov bol aj vtedy 21 ročný Martin Malinka, ktorý sa postupne stal horlivým a aktívnym členom. Po založení Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku v roku 1922, prvej celoslovenskej hasičskej organizácie na Slovensku, bol Martin Malinka jedným z organizátorov reorganizácie hasičského zboru v Jablonici.

Dňa 21. januára 1923 zbor prijal štatút a zvolil nový výbor. Predsedom bol Gejza Tomašovich, veliteľom Martin Malinka, podveliteľom Jozef Malinka. V tom čase zbor vlastnil dvojkolesovú dvojpiestovú ručnú striekačku ťahanú konským vozom, na ktorom sa viezli hasiči. Vládla disciplína. Oslovovali sa "brat veliteľ", "brat hasič". Po porušení disciplíny /neúčasť na cvičení a pod./ dostal člen "dútku" alebo pokutu, alebo bol vylúčený zo zboru, ak sa priestupky opakovali.

Veliteľ zboru Martin Malinka sa 8. decembra 1923 zúčastnil utvorenia Okresnej hasičskej jednotky č.10 v Senici. Založil ju vtedajší I. námestník veliteľa ZHJ na Slovensku Miloslav Schmidt. Vo voľbách bol Martin Malinka zvolený za okresného miestoveliteľa. Tým bol DHZ v Jablonici ako čiastka OHJ podriadený zemskému veliteľstvu so sídlom v Turčianskom Svätom Martine. Z toho vidieť, že zbor bol dokonale reorganizovaný a mohol úspešne účinkovať.

Pri príležitosti 40. výročia založenia DHZ v Jablonici sa 22. septembra 1929 uskutočnila slávnosť posviacky nového zborového práporu, ktorý po oprave v roku 1989 existuje dodnes. V roku 1930 bol pri zbore založený divadelný krúžok a samaritánska čata, úlohou ktorej bolo zabezpečovať prvú pomoc v prípade úrazov. V roku 1932 bola založená dychovka, v poradí druhá. V roku 1938, keď už bola jablonická dychovka chýrna, prichádzal istý čas do Jablonice hudobný skladateľ Janko Matuška.

Postupne prišlo aj k výmene generácií vo výbore DHZ, keď do roku 1932 bol veliteľom Martin Škápik a od roku 1935 Štefan Malinka. Činnosť zboru bola vplyvom vojnových udalostí prerušená, ale nezanikla. V roku 1945 pri prechode frontu cez našu obec zobrali Nemci aj štvorkolesovú striekačku, ktorá sa neskôr vrátila silne poškodená.

V roku 1951 zanikla ZHJ na Slovensku a utvorila sa nová dobrovoľná hasičská organizácia celoštátneho významu, takže bol reorganizovaný aj zbor v Jablonici. Predsedom sa stal Pavol Kukan starší. V roku 1952 bola dodaná do Jablonice motorová striekačka DS-16. Vtedajší veliteľ Štefan Hamerlík priviezol v roku 1953 do Jablonice aj prvý požiarny automobil PRAGA RN s motorovou striekačkou. V ďalšom roku bola pri hasičskej strážnici pristavená garáž, v roku 1958 bola namontovaná siréna. Celý komplex tak dostal podobu Požiarnej zbrojnice, ktorá slúžila do roku 1967, kedy bola asanovaná.

V roku 1953 bol Zväz ČSH premenovaný na Československý zväz požiarnej ochrany. Odvtedy sa miesto slova "hasič" používa "požiarnik", čo znamená, že prvoradou úlohou zväzu už nie je hasenie požiarov, ale organizovanie protipožiarnej prevencie na masovej základni.

Po roku 1955 bol novým predsedom zboru Štefan Hamerlík, veliteľom Pavol Kukan ml., ktorí spolu s Rudolfom Chorvatovičom - predsedom od roku 1960 až do roku 1980, vykonali kus dobrovoľnej práce. Pod ich vedením všetci členovia zboru i mladí požiarnici postavili a v roku 1967 dali do užívania novú Požiarnu zbrojnicu s nákladom 230 tisíc korún. Od roku 1955 sa pravidelne zúčastňovali športových súťaží požiarne družstvá mužov a žien. Obe družstvá patrili medzi najlepšie v okrese a v roku 1959 ženské družstvo vyhralo aj krajskú požiarnu súťaž.

V roku 1970 bol zabezpečený nový požiarny automobil ZILL, ktorý bol v roku 1971 vymenený za automobil - 706 CAS 25, slúžiaci dodnes, neskôr bol pridelený aj starší dopravný požiarny automobil AVIA DVS 12.

10. septembra 1989 sa uskutočnili oslavy 100. výročia založenia DHZ v Jablonici, na ktorých bola ocenená práca požiarnikov medailou "Za mimoriadne zásluhy". Bola vydaná aj publikácia: 100 rokov požiarnej ochrany v Jablonici.

Zbor sa pravidelne zúčastňuje rôznych súťaží, či už okresných previerok pripravenosti alebo pohárových súťaží, kde dosahuje dobré výsledky. Aj výchova mladých požiarnikov má v Jablonici bohatú tradíciu. Už od roku 1960 cvičili pravidelne 2-3 družstvá mladých požiarnikov, ktorých viedli ľudia zapálení pre požiarnu ochranu. Veľké úspechy dosiahli mladí požiarnici najmä v posledných rokoch, keď v okresnej súťaži "Plameň 97" vyhrali mladší žiaci, v okresnej súťaži "Plameň 98" zvíťazili mladší aj starší žiaci, ktorí potom v krajskom kole obsadili 3. miesto. Z týchto žiackych družstiev potom vzniklo aj kvalitné dorastenecké družstvo, ktoré v roku 1999 vyhralo okresnú súťaž, postúpilo do krajskej súťaže v Šamoríne - Mliečne, kde opäť vyhrali a zúčastnili sa republikového kola previerky pripravenosti požiarnych družstiev v Piešťanoch a obsadili krásne 6. miesto. O úspechy mladých požiarnikov sa zaslúžili Ing. Vladimír Šimek, Vladimír Regásek a Milan Slováček.

Od roku 1980 sa postupne vo funkcii veliteľa zboru vystriedali: Jozef Malinka, Benedikt Janerla a Ivan Janovec. Výbor DPZ pracuje v tomto zložení: predseda - Ing. Vladimír Šimek, podpredseda - veliteľ Ivan Janovec, podpredseda - preventivár Benedikt Janerla, tajomníčka Anna Dingová, pokladníčka Jozefína Janovcová, členovia výboru Vladimír Regásek, Milan Slováček, Viliam Nemečkay, Jozef Kocúrik, Ľubomír Peterka, Branislav Máčalka, Michal Kozaitek, Anna Morávková. Revízna komisia pracuje v zložení: Jozef Malinka, Oľga Sládková, Jozef Vrablic.

V roku 1999 mal DPZ 76 členov, z toho 22 žien. Hasiči sa rozlúčili s dvoma zaslúžilými členmi Pavlom Kukanom a Rudolfom Turanským. Po účasti na previerkach pripravenosti oddiel dorastencov so ziskom 145,16 bodov postúpil na krajské kolo do Šamorína, kde získalo 10. 7. 1999 prvé miesto a v republikovom kole 6. miesto. Zúčastnili sa aj pohárovej súťaže v Skalici, Cerovej, v Sobotišti, v Senici, Memoriálu Milana Kadlečíka v Podbranči a okresného kola hry PLAMEŇ 99 v Moravskom Svätom Jáne.

V júni 1999 zasahovali proti povodňovým vodám v Kočovskej, Nádražnej a Svätojánskej ulici a v decembri proti požiaru šopy u p. Kallaya.

Okrem toho venovali pozornosť aj kultúrno-spoločenským aktivitám. Už tradične organizovali stavanie mája v spolupráci s inými spoločenskými organizáciami, hlavne kynológmi, ale aj obecným podnikom a fy Zorganizovali stavanie mája a diskozábavu Pri 110. výročí založenia DHZ v Jablonici 26. septembra 1999 usporiadali pod vedením predsedu Ing.Vladimíra Šimka slávnostnú členskú schôdzu a položili veniec vďaky pri dome smútku zosnulým hasičom. Viceprezident DPO SR Dr. Minárik odovzdal DPZ v Jablonici za dlhoročnú aktívnu činnosť najvyššie vyznamenanie "Čestnú zástavu DPO SR", ktorú prevzala starostka obce Alena Hazuchová. Za celoživotné dielo v oblasti požiarnej ochrany bolo Pavlovi Kukanovi udelené vyznamenanie Zaslúžilý člen DPO SR. Pri tejto príležitosti usporiadali výstavu historických fotografií, vyznamenaní, trofejí i nástrojov. Po spoločnej slávnostnej večeri zabávala všetkých prítomných hudobná skupina HOR - SUS z Hornej Súče.

Pod vedením Ing. Šimka vstúpil jablonický DPZ aj do roku 2000. Už tradične usporiadal na miestnom futbalovom štadióne súťaž pripravenosti, ktorej sa zúčastnilo až 26 požiarnych družstiev, z toho dve družstvá dorasteniek, 6 družstiev dorastencov, 5 družstiev žien a 13 družstiev mužov. Domáce družstvo dorastencov sa umiestnilo ako prvé, družstvo mužov na druhom mieste. V tomto roku zasahovali členovia DPZ pri lesnom požiari v Šajdíkových Humenciach.

Z  činnosti hasičov od roku 2000

Dňa 25.júna 2000 sa  v Jablonici konalo Okresné kolo previerky pripravenosti požiarnych družstiev dorastu a dospelých. Naši dorastenci obsadili prvé miesto. Prvenstvo potvrdili aj na okresnej súťaži 3.júna 2001 v Podbranči Horná Dolina a postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo 7.júla 2001 v Horných Orešanoch. Tu opäť zvíťazili a postúpili na Republikové kolo, ktoré sa konalo v Turanoch 11.augusta 2001. V silnej konkurencii  obsadili 8.miesto.

Aj naďalej sme sa zapájali do hry Plameň, kde žiaci dosahovali veľmi dobré výsledky. Od 1.januára 2003 sa zmenil názov na Dobrovoľný hasičský zbor. V našom kultúrnom dome sa konal XIV. Okresný hasičský ples 7.februára 2004. Dňa 29.marca 2006 sa vyliala voda z koryta rieky Myjava, kde naši hasiči zasahovali. Dňa 1.júla 2007 sa uskutočnil  I. ročník pohárovej súťaže „O putovný pohár starostky obce Jablonica“.

Mladí hasiči po celoročných tréningoch , súťažiach a aktivitách navštívili Viedeň, kde si pozreli zámok v Schönbrunne  a navštívili zábavný park Práter.

V roku 2009 opäť hasiči zasahovali pri záplavách, kedy sa rieka Myjava vyliala dňa 5.marca a bol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity a následne aj III. stupeň povodňovej aktivity „stav ohrozenia“. Voda zaplavila veľkú časť územia – polia, záhrady, drevárske firmy, park s ihriskom, kynologický areál, dva rodinné domy, voda prenikla aj do pivníc rod. domov. Práce hasičov riadil veliteľ DHZ Ivan Janovec.  

Oslava 120.výročia založenia DHZ v Jablonici sa konala 19.septembra 2009, na ktorej sa zúčastnili vzácni hostia prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, starostka obce Alena Hazuchová, predsedníčka KV DPO a OV DPO Senica Marta Hurbanisová, riaditeľ OR HaZZ Senica Ing. Miroslav Maca, starosta obce Osuské Anton Fiala, delegácia hasičov z Cerovej a delegácia hasičov zo Saubachu z Nemecka, s ktorými sme nadviazali v tomto roku medzinárodnú družbu.

Pri príležitosti 120.výročia založenia zboru boli ocenení hasiči: Za príkladnú prácu Vlasta Janerlová, Marta Mihalovičová, Jozefína Janovcová a starostka obce Alena Hazuchová.  Za zásluhy Ján Jánošík, Vladimír Regásek a Anna Dingová. Prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik odovzdal DHZ Jablonica  stuhu k „Čestnej zástave DPO“, a medaily „Za mimoriadne zásluhy“ Ivanovi Janovcovi a Jozefovi Kocúrikovi st., a medailu „Za výcvik“ Ľubomírovi Peterkovi. Mnohí členovia boli ocenení aj za vernosť. V popoludňajších hodinách oslavy pokračovali pri zdravotnom stredisku, kde sa naši hasiči i hasiči z okolitých zborov predstavili ukážkami so súčasnou ale aj historickou technikou. Súčasťou osláv bola aj výstavka hasičských dokumentov, fotogalérie, výstroja a výzbroje v Hasičskej zbrojnici. Záver osláv patril tanečnej zábave v sále DK. Za 120.ročné pôsobenie hasičov sa veľa vecí zmenilo. Vystriedalo sa veľké množstvo obetavých členov. Zámer, ktorý vznikol na začiatku – pomáhať ľuďom a ochraňovať ich životy ako aj majetky pred ohňom zostal ten istý. Vďaka patrí všetkým, ktorí toto poslanie plnia i naďalej.

V dňoch 25.-27.júna 2010 sa 8 členov výboru zúčastnilo družobného zájazdu do nemeckého Saubachu.

V našej obci sa dňa 22.októbra 2010 uskutočnilo Stretnutie predsedníctiev okresných výborov DPO Senica a Skalica a Združenie hasičov Čiech, Moravy a Sliezska z okresu Hodonín. Prítomní predstavitelia boli slávnostne prijatí starostkou obce Alenou Hazuchovou v obradnej sieni.

Naše družobné stretnutia s hasičmi zo Saubachu pokračovali. V dňoch 21.-23.10.2011 nás navštívili a milo prekvapili, keď nám priviezli čerpadlo TS8/8-T 83/1 vyrobené v roku 1977.

Dňa 25.2.2012 sa konalo Okresné valné zhromaždenie DPO Senica, na ktorom boli do okresných orgánov zvolení aj naši členovia: Ing. Vladimír Šimek do predsedníctva OV, Anna Dingová do okresnej revíznej komisie, Vladimír Regásek st. člen výcvikového štábu, Mgr. Stanislav Oravec člen komisie mládeže, Milan Slováček člen preventívnej komisie.

Nastúpený hasičský zbor na čele so starostkou obce Alenou Hazuchovou privítal v nedeľu 4.marca vzácnych hostí. Z rúk ministra vnútra SR Daniela Lipšica sme si prevzali kľúče od nového hasičského vozidla IVECO DAILY. Hasičské vozidlo  bude slúžiť nielen hasičom, ale aj našim občanom a širokej verejnosti v prípade rôznych zásahov.

Dňa 7.júla 2012 sa uskutočnil už VI.ročník nočnej hasičskej súťaže O putovný pohár starostky obce Jablonica.

Naši nemeckí priatelia - hasiči nás navštívili 7.-9.septembra 2012, v čase osláv 750.výročia obce a prežili sme s nimi príjemné chvíle.

Dňa 27.októbra 2012 sa uskutočnilo súčinnostné taktické cvičenie vo  Vojenskom výcvikovom priestore Záhorie, ktoré organizovalo KR HaZZ Trnava. Bolo zamerané na Likvidáciu lesného požiaru v ťažko prístupnom teréne s nasadením veľkého množstva síl a prostriedkov. Cvičenia sa zúčastnili naši hasiči pod vedením veliteľa DHZ Ivana Janovca – Peter Vrábel, Pavol Piskla, a Stanislav Žák ml..

V roku 2013 sme sa zúčastnili brigády Čistý chotár, ručne sme opäť postavili máj, pravidelne sme sa zúčastňovali súťaží žiakov i dospelých, zapojili sme sa aj do obecnej súťaže vo varení gulášu, zasahovali sme aj pri povodniach v našej obci, tiež pri menších udalostiach, ktorých bolo 8. Aj naša hasičská zbrojnica bola zrekonštruovaná z finančných prostriedkov obce a štátu. V roku 2013 bolo Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek v rámci SR. Boli vytvorené 3 kategórie na zaradenie dobrovoľných hasičských jednotiek. Náš hasičský zbor bol zaradený do kategórie „A“, ktorá je najvyššia. Osvedčenie o odbornej spôsobolosti získalo 17 našich hasičov. Dňa 27.apríla2013 sa v Prievaloch konalo taktické cvičenie okrsku Jablonica, ktoré bolo zamerané na likvidáciu rozsiahleho požiaru obytného domu a hospodárskej budovy za zníženej viditeľnosti a pri nedostatočnom množstve vody. Cieľom cvičenia bolo precvičiť zabezpečenie vody k požiaru pomocou kyvadlovej dopravy a precvičiť zbory v zásahovej práci, koordinácii a komunikácii za zníženej viditeľnosti. Cvičenia sa zúčastnili naše dve hasičské družstvá s technikou CAS 25 Š-706 a IVECO DAILY-Magirus.

Prvá púť hasičov v Bazilike Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne  Strážach sa konala 11.mája 2013 pri príležitosti spomienky na zakladateľov hasičstva a 90.výročia vzniku okresných hasičských jednôt v okresoch Trnavského kraja. Za náš zbor sa púte zúčastnilo 5 hasičov aj s našou historickou zástavou.

V dňoch 14.-16.júna 2013 sa 8 našich členov zúčastnilo osláv 80.výročia založenia dobrovoľných hasičov v družobnom Saubachu.

Aj rok 2014 bol naplnený rôznymi  pravidelnými a už i tradičnými akciami. Členovia hasičskej jednotky sa pravidelne zúčastňovali základnej odbornej prípravy. Ing. Vladimír Šimek, predseda DHZ si dňa 15.mája 2014 v Žiline prevzal z rúk Prezidenta DPO SR Ladislava Pethöa najvyššie vyznamenanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky titul Zaslúžilý člen DPO SR. Ocenenie dostal za dlhoročnú aktívnu prácu, ktorú vykonáva v prospech hasičstva. Ivan Janovec, veliteľ DHZ , ktorý funkciu veliteľa vykonával od roku 1995 do 2014, ukončil funkciu z dôvodu dosiahnutia veku 60 rokov a ukončenia platnosti odbornosti veliteľa. Patrí mu obrovské poďakovanie a veľká vďaka za  prácu, ktorú doteraz vykonal pre hasičov a obec. Obecným zastupiteľstvom Jablonica bol v máji 2014 menovaný do funkcie veliteľa DHZ Peter Vrábel. V septembri sa hasiči zúčastnili taktického cvičenia na Bukovej na tému: Lesný požiar v ťažkom a neprístupnom teréne. Z nášho zásahového družstva sa cvičenia zúčastnilo 6 členov pod vedením Petra Vrábela, veliteľa DHZ. Dňa 18.októbra 2014 sa v katastri obce Jablonica uskutočnilo cvičenie na tému: Hasenie rozsiahleho lesného požiaru. Cieľom bolo precvičiť zvolanie a príjazd jednotiek, vytváranie čerpacích stanovísk, dopravu vody a precvičiť koordináciu a komunikáciu medzi jednotkami zásahu. Cvičenia sa zúčastnili zbory Jablonica, Cerová, Prievaly, Hradište pod Vrátnom a Prietrž.

Na VČS konanej 17.januára 2015 sme zhodnotili minuloročnú činnosť. Na tejto schôdzi sme si pripomenuli už 125. výročie založenia DHZ. Pri tomto významnom výročí si prevzali naši členovia  ocenenia za aktívnu činnosť. OV DPO Senica udelil členom DHZ medaile a stužky. Stužky za vernosť si prevzalo 26 hasičov, medailu Za príkladnú prácu  si prevzal Mgr. Stanislav Oravec a Peter Vrábel. Sekretariát DPO SR udelil medaile Za mimoriadne zásluhy Anne Dingovej a Vladimírovi Regáskovi st..

Rok 2015 bol opäť rokom plným tradičných  akcií, súťaží, odborných školení, brigádnickej činnosti. V tomto roku sme po prvýkrát organizovali v spolupráci s obcou už tradičné „Pochovávanie basy“. Dňa 1.apríla 2015 si náš dlhoročný veliteľ DHZ Ivan Janovec prevzal v Žiline z rúk prezidenta DPO SR Ladislava Pethöa najvyššie vyznamenanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky – titul Zaslúžilý člen DPO SR.

Dňa 4.júla sa konala nočná súťaž hasičov tento krát O pohár starostu obce Jablonica, ktorej predchádzal už 3.ročník veteránskej súťaže. Nočnej súťaže sa zúčastnilo 32 súťažných družstiev. Aj v tomto roku sme sa zúčastnili už 3.ročníka Púte dobrovoľných hasičov v Šaštíne. Privítali sme aj hasičov z družobného Saubachu. Letné obdobie bolo extrémne suché a horúce, a tak bolo treba zasahovať aj pri štyroch požiaroch.

Dňa 1.októbra 2015 prevzal starosta obce Ing. Silvester Nestarec, veliteľ DHZ Peter Vrábel a Ľubomír Peterka v obci Radošovce protipovodňový vozík od ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka. Novú hasičskú techniku a to cisternovú Tatru 148 si náš Dobrovoľný hasičský zbor prevzal v Jablonici 11.októbra 2015 opäť od ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka. Bola to taká malá slávnosť nás hasičov, ako aj prítomných občanov. Naše vozidlá Ávia DVS 12 a cisternová striekačka Škoda CAS 25 už majú niečo za sebou a pomaly dosluhujú. K tomu, aby sme mohli aktívne zasahovať pri záchranných prácach, potrebujeme aj spoľahlivú hasičskú techniku. Sme radi, že sa nášmu zboru už podarilo získať nové auto Iveco Daily v roku 2012, protipovodňový vozík a Tatru 148 v roku 2015. Činnosť a pôsobenie dobrovoľných hasičov je dôležitou zložkou na úseku požiarnej ochrany a preto je dôležité aj pravidelné vzdelávanie a získavanie nových poznatkov. V novembri sa 27 našich hasičov zúčastnilo celodenného školenia na tému: Aktívne protipovodňové opatrenia, Protipovodňové bariéry používané v SR, Protipovodňový príves, Využitie a prevádzka cisternovej Tatry 148. V protiplynovom výcvikovom stredisku HBSZ Malacky sa uskutočnilo školenie používateľov dýchacej techniky. O absolvovaní výcviku dostalo 13 našich hasičov osvedčenie.

Družstvo mužov sa pravidelne zúčastňovalo súťaží nielen v našom okrese, ale aj mimo neho. Náš zbor sa venuje výcviku  našej najmladšej generácie už dlhé roky. Aj mladí hasiči sa zúčastňovali pohárových súťaží, ale aj hry Plameň. Je potešiteľné, že v súťažiach sa umiestňujú na popredných miestach. V jesennej časti hry Plameň 2015, ktorá sa konala v Hradišti pod Vrátnom naše družstvo dievčat získalo pekné 1.miesto.