Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Rok 2017

      V roku 2017 sa členovia KST Jablonica zúčastňovali turistických podujatí, organizovaných v Malých Karpatoch, a oblasti Záhoria, aj ďalších regiónoch Slovenska a na južnej Morave. Naši členovia sa zúčastnili 64. Slovenského letného zrazu, 48. stretnutia TOM a 2. Medzinárodného zraz turistov V4 Duchonka, vysokohorskej turistiky v Tatranskej Lomnici, 9. Stretnutia priaznivcov KST Roháče. KST Jablonica usporiadal 27. ročník pochodu "Tri hrady Malých Karpát" a 15. ročník Regionálneho cykloturistického zrazu. Zapojili sme sa do akcie Čistý chotár a po osadení nových smeroviek sme opravili značenie cyklotrasy na Suchánku v teréne. Touto činnosťou odbor KST Jablonica pre svojich členov a tiež aj ostatných občanov obce zabezpečuje pravidelnú a všestrannú celoročnú turistickú činnosť ako aj reprezentáciu obce. Spomeniem podujatia ktorých sme sa zúčastnili alebo ich organizovali doteraz a ďalšie, ktoré plánujeme do konca roka:

   Dňa 24. 1. 2017 naši turisti navštívili zamrznutú jaskyňu Šikľavá skala pri Matejovciach nad Hornádom a absolvovali zimný prechod po zamrznutej hladine prielomom Hornádu v Slovenskom raji.

Dňa 28. 1. 2017 18 účastníkov z našej obce  absolvovalo výstup na Klenovú pri Brezovej.

V sobotu 4. 2. 2017 sme sa zúčastnili na Regionálnom zimnom zraze v Holíči.

V piatok 17. 2. 2017 sa konala výročná členská schôdza Klubu slovenských turistov Jablonica. Na nej sme  bilancovali činnosť a hospodárenie za rok 2016, schválili plán práce a rozpočet na rok 2017a doplnili zloženie výboru. Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie a premietnuté fotografie z turistických podujatí v minulom roku.

18. 3. 2017 otvorenie 100 jarných km, navštívili sme studničky v okolí a vyčistili okolie vyvieračky na Zrubanke

15. 4. 2017 sme absolvovali Veľkonočný pochod k Rehušom s návštevou pamätníka, múzea a rozhľadne.

V sobotu 8. 4. 2017 sme sa zapojili do akcie Čistý chotár, vyčistili sme cestu z obce po Čurajovú dolinu.

Dňa 1. 5. 2017 sa cykloturisti zúčastnili otvárania Baťovho kanála v Skalici a peší turisti výstupu na Lopeník.

V pondelok 8. mája 2017 sa v Sobotišti 17 turistov z Jablonice zúčastnilo 35. ročníka pochodu na 10, 15 a 30 km trase spojenej s opekaním.

 V sobotu 13. mája 2017 v Studienke na 34. ročníku  pochodu 5 našich členov absolvovalo 20 km trasu na bicykloch.

 V dňoch 19. - 21. mája 2017 sa našich členovia zúčastnili víkendového pobytu na chate Buková, spojeného s túrami po okolí, varením guláša a opekaním. Zároveň 20.5. 2017 ďalší peší turisti absolvovali výstup na Vysokú.

 V sobotu 27. mája 2017 KST Jablonica v spolupráci s obcou usporiadal jubilejný 27. ročník pochodu "Tri hrady Malých Karpát", na ktorom sa zúčastnilo vyše 25 turistov z Jablonice a západného Slovenska, ktorí absolvovali trasy od 15 do 50 km na zrúcaniny hradov Korlátka, Ostrý Kameň a Dobrá Voda aj  k zrúcanine kláštora Katarínka s expozíciou lesnej železnice.

10. júna 2017 účasť na Letnom regionálnom zraze KST v Studienke

15. júna 2017 sa naši cykloturisti zúčastnili na cyklojazde na trase Senica - golfový areál – Hlboké poľov. chata

V dňoch 29. júna – 2. júla  2017 sa 5 našich turistov zúčastnilo Zrazu vysokohorských turistov KST T. Lomnica. Absolvovali náročné výstupy na tatranské vrcholy.

 V dňoch 6. až 9. 7. 2017 sa 19 členná skupina našich turistov zúčastnila  2. Medzinárodného  letného  zrazu turistov Vyšegrádskej 4,  64. Slovenského letného zrazu a 48. stretnutia turistických oddielov mládeže Duchonka.  V rámci zrazu sme okrem výstupu na Panskú Javorinu a Marhát s výstupom na rozhľadne absolvovali poznávací zájazd a pochod okolo kaplnky sv. Juraja na slovanské hradisko Valy při Bojnej a navštívili nočné divadelné predstavenie Perinbaby na Topoľčianskom hrade.

 Dňa 16. 7. 2017 pri príležitosti 137. výročia narodenia M. R. Štefánika položenie kytice a cyklotúra „Za Štefánikom na Bradlo“ – 23. ročník s programom pozorovania slnka v spolupráci so Sobotišskými astronómami,

V sobotu 5. 8. 2017 pešia túra a cyklotúra na trasách pochodu Brezovská špacírka.

Dňa 29. augusta 2017 cykloturisti a peší turisti absolvovali pochod  Senická mašírovka na trase Senica - Smrdáky -  Rovensko – Kunovská priehrada - Senica.

KST Jablonica z poverenia komisie cykloturistiky pri Regionálnej rade KST Senica a v spolupráci s obcou usporiadal 15. ročník Regionálneho zrazu cykloturistov, ktorý sa uskutočnil 1. až 3. 9. 2017. V rámci neho sa uskutočnila cyklotúra na trase Brezová – Podkylava – Prašník – Pustá Ves – Jablonica po stopách pamiatok SNP a rodiska M.R. Štefánika s návštevou novej rozhľadne v sedle pod Klenovou. Zraz sa konal v čase konania festivalu „Návrat remesiel a histórie v kaštieli Jablonica“ a účastníci mali aj možnosť návštevy tohto podujatia.

 V dňoch 14. 9. až 17. 9. 2017 sa členovia KST zúčastnili na 9 ročníku Stretnutia priaznivcov KST v Roháčoch.

 Dňa 14. 10. 2017 sa naši turisti zúčastnili pochodu Slováckymi vinohradmi  na trase Mutěnice - Rohatec – Pod Dubňanskú horu – Mutěnice.

    V sobotu 18. 11. 2017 účasť peších turistov a cykloturistov na 14. ročníku pochodu chodníkom Viktora  Beniaka na Branč.

   Do konca tohto roka ešte plánujeme 16. 12 2017 koncoročné posedenie a 31. 12. 2017 tradičný silvestrovský výstup na Záruby ako rozlúčku s uplynulým turistickým rokom.

 Touto činnosťou KST Jablonica zabezpečuje aktívne trávenie voľného času občanov, reprezentuje dobré meno našej obce i medzi turistami a ostatnými obyvateľmi regiónu aj Slovenska i v zahraničí. Treba poďakovať za tohoročnú činnosť všetkým, ktorí sa do nej zapájali, za organizačnú prácu hlavne členom výboru a ostatným členom KST. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZKJ za spoluprácu a pomoc poskytnutím kynologického areálu a zariadení pre poriadanie cyklozrazu. Činnosť a vyrovnané hospodárenie je možné okrem príspevkov členov aj vďaka finančnému príspevku obce na hlavné celoslovenské podujatia, ako aj príjmom z príspevkov 2 %  daní od dobrovoľných darcov, ktorým treba tiež poďakovať za pomoc, ktorá umožnila finančne zabezpečiť poriadanie uvedených podujatí.

  Viac sa o uskutočnených aj plánovaných podujatiach i na ďalľšie obdobie a histórii KST v Jablonici môžete dozvedieť tiež na internetovej stránke obce: www.jablonica.sk v rubrike „Združenia a organizácie – Klub slovenských turistov“, kde si tiež môžete pozrieť fotografie z uvedených podujatí KST Jablonica a ďalšie informácie o našej činnosti.

 

Plán práce Klubu slovenských turistov Jablonica na rok 2017:

      V roku 2017 sa bude činnosť nášho odboru KST riadiť podľa plánu podujatí, ktorý bol schválený regionálnou radou a týmto plánom, ktorý si po spresnení schválime na VČS. Budeme sa zúčastňovať podujatí, organizovaných v našom regióne, v Malých Karpatoch a oblasti Záhoria, celoslovenských zrazov KST a zahraničných podujatí podľa finančných možností s využitím voľného cezhraničného pohybu. Aj v tomto roku plánujeme uskutočniť v našej obci 27. ročník. pochodu „Tri hrady Malých Karpát“ a 15. regionálny zraz cykloturistov. Možno sa zúčastňovať i ďalších podujatí z celoslovenského kalendára a v rámci finančných možností privítame i Vaše iniciatívne návrhy na doplnenie plánu o ďalšie atraktívne výlety a túry, ktorými spestríme našu činnosť.

    Pozornosť treba venovať aj rozšíreniu členskej základne, hlavne z radov mládeže aj formou rodinnej turistiky. V poslednom období sme nevyužili možnosti spolupráce so Základnou školou. I keď medzi mladými klesá záujem o pohybovú činnosť, je treba v spolupráci s vedením školy organizovaním ukážok a prezentáciou činnosti, aj poskytnutím nášho materiálového vybavenia pritiahnuť aj prípadných záujemcov z radov školskej mládeže. Pritom sa budeme venovať aj teoretickým znalostiam v orientácii, čítaniu a používaniu mapy, využitiu rôznych foriem technických prostriedkov pri pobyte a pohybe v prírode.

   Podľa záujmu členov budeme vytvárať podmienky pre plnenie podmienok 100 jarných km, medzinárodného odznaku IVV a oblastného turistického odznaku. Povedieme turistov k dobrému vzťahu a ochrane prírody, poznávaniu kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostí. Budeme využívať viac druhov presunu, okrem pešej turistiky aj cykloturistiku,  VHT a lyže, s využitím prírodných podmienok a dostatku spevnených lesných i poľných ciest a málo frekventovaných komunikácií. Okrem uvedených podujatí na základe návrhov členov bol doplnený plán o ďalšie akcie, ktoré nie sú uvedené v iných kalendároch  KST pre rok 2017.

      V tomto roku navrhujeme zúčastniť sa a organizovať tieto podujatia:

 28. 1. 2017: Výstup na Klenovú

   4. 2. 2017: Regionálny zimný zraz Holíč - účasť

 17. 2. 2017: konanie výročnej členskej schôdze

 18. 3. 2017: otvorenie 100 jarných km

 15. 4. 2017: Veľkonočný pochod k Rehušom

   1. 5. 2017: Odomykanie Baťovho kanála Skalica, alebo výstup na Veľký Lopeník v Bielych Karpatoch     

   8. 5. 2017: Pochod Sobotištskými kopanicami – 35. ročník

 13. 5. 2017: účasť na pochode v Studienke – 33. ročník

 19.-21.5.2017: Víkend v pri priehrade Buková

 20.5.2017: Výstup na Vysokú 

 27. 5. 2017: Poriadanie pochodu "Tri hrady Malých Karpát" – 27. ročník

   3.6.2017: Výstup na Vápennú  v rámci Trnavskej 100.ky

  10, jún 2017: 56. regionálny letný zraz turistov (KST Studienka)

 29. jún – 2. júl  2017: 50. zraz vysokohorských turistov KST T. Lomnica

 6.  –  9. júl  2017: 64. Slov. letný zraz a 48. stretnutie TOM,  2. Medzinárodný zraz turistov V4 Duchonka

 22. 7. 2017: Za Štefánikom na Bradlo – 23. ročník 

 5. 8. 2017: Brezofská špacírka 5. ročník

 9.-13.8.2017: Putovanie v Slovenskom raji

 29. 8. 2017: Senická mašírovka 34. ročník

 1.- 3. 9. 2017: organizovanie 15. ročníka Regionálneho cykloturistického zrazu

   9. 09. 2017:  Po stopách Márie Terézie 22 ročník - Holíč – IVV

 15.-16.9.2017: Stretnutie priaznivcov KST Roháče

 7. 10. 2017: Pochod Slovácke vinohrady  - okres Hodonín

 18. 11. 2017: Chodníkom V. Beniaka na Branč 14. ročník

 31. 12. 2017: Silvestrovský výstup na Záruby

         Členovia sa môžu zúčastniť aj ostatných podujatí, uvedených v regionálnom pláne, ktorý bude mať každý člen výboru OT KST k dispozícii. Tiež je možné po zohľadnení finančných možností zúčastniť sa aj ostatných podujatí, uvedených v Oblastnom a Celoslovenskom kalendári činnosti KST na rok 2016 ktoré takisto budú k dispozícii u členov výboru napr. výstup na Kriváň, Zobor a Havran, v prípade záujmu a dostatku prostriedkov účasť na ďalších podujatiach. Doplníme značenie žltej cyklotrasy č. 8220 z obce na Suchánku, zapojíme sa do udržiavania čistoty prírody v okolí ciest v chotári obce. OT KST Jablonica je aj pre rok 2017 zaregistrovaný ako poberateľ podielu 2 % z dane, odvedenej za rok 2016. Chcem Vás vyzvať na darovanie a zabezpečenie darcov z radov vašich známych, ktorí tento podiel nevenovali iným poberateľom.

      Verím, že našou celoročnou činnosťou prispejeme popri športovom vyžití a príjemnom strávení voľného času aj k dôstojnej reprezentácii KST a obce.

                                                               Plán schválený na VČS 17. 2. 2017.