Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Rok 2018

  • Návrh plánu práce Klubu slovenských turistov Jablonica na rok 2018:

   V roku 2018 sa bude činnosť nášho odboru KST riadiť podľa plánu podujatí, ktorý bol schválený regionálnou radou a týmto plánom, ktorý si po spresnení schválime na VČS. Budeme sa zúčastňovať podujatí, organizovaných v našom regióne, v Malých Karpatoch a oblasti Záhoria, celoslovenských zrazov KST a zahraničných podujatí podľa finančných možností s využitím voľného cezhraničného pohybu. Aj v tomto roku plánujeme uskutočniť v našej obci 28. ročník. pochodu „Tri hrady Malých Karpát“ a 16. regionálny zraz cykloturistov. Možno sa zúčastňovať i ďalších podujatí z celoslovenského kalendára a v rámci finančných možností privítame i Vaše iniciatívne návrhy na doplnenie plánu o ďalšie atraktívne výlety a túry, ktorými spestríme našu činnosť.

   Pozornosť treba venovať aj rozšíreniu členskej základne, hlavne z radov mládeže aj formou rodinnej turistiky. V poslednom období sme nevyužili možnosti spolupráce so Základnou školou. I keď medzi mladými klesá záujem o pohybovú činnosť, je treba v spolupráci s vedením školy organizovaním ukážok a prezentáciou činnosti, aj poskytnutím nášho materiálového vybavenia pritiahnuť aj prípadných záujemcov z radov školskej mládeže. Pritom sa budeme venovať aj teoretickým znalostiam v orientácii, čítaniu a používaniu mapy, využitiu rôznych foriem technických prostriedkov pri pobyte a pohybe v prírode.

   Podľa záujmu členov budeme vytvárať podmienky pre plnenie podmienok 100 jarných km, medzinárodného odznaku IVV a oblastného turistického odznaku. Povedieme turistov k dobrému vzťahu a ochrane prírody, poznávaniu kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostí. Budeme využívať viac druhov presunu, okrem pešej turistiky aj cykloturistiku,  VHT a lyže, s využitím prírodných podmienok a dostatku spevnených lesných i poľných ciest a málo frekventovaných komunikácií. Okrem týchto podujatí je na základe Vašich návrhov možno doplniť plán o ďalšie, ktoré nie sú uvedené kalendároch  KST pre rok 2018.

  • V tomto roku navrhujeme zúčastniť sa a organizovať tieto podujatia:

 27. 1. 2018: Výstup na Klenovú

  3. 2. 2018: Regionálny zimný zraz Studienka účasť

 16. 2. 2018: konanie výročnej členskej schôdze

  17. 2. 2018: ZIMNÉ VÝSTUPY Výstup na HANDLIAROVSKÚ SKALU 21 ročník

 17. 3. 2018: otvorenie 100 jarných km

 31. 3. 2018: Veľkonočný pochod k Rehušom

   1. 5. 2018: Odomykanie Baťovho kanála Skalica, + Lopeník   

   8. 5. 2018: Pochod Sobotištskými kopanicami – 36. ročník, + Častá

 12. 5. 2018: Pochod v Studienke – 35. ročník

 26. 5. 2018: Poriadanie pochodu Tri hrady Malých Karpát – 28. ročník a let. Reg. zrazu

  28. jún – 1. júl  2018: 50. zraz vysokohorských turistov KST T. Lomnica

  2. – 8. júl  2018: 65. Slov. letný zraz a 49. stretnutie TOM,  Piešťany

 21. 7. 2018: Za Štefánikom na Bradlo – 23. ročník 

 4. 8. 2018: Brezofská špacírka 6. ročník

  29. 8. 2018: Senická mašírovka 38. ročník

  31.8. - 2. 9. 2018: organizovanie 16. ročníka Regionálneho cykloturistického zrazu

  15. 09. 2018:  Po stopách Márie Terézie 24 ročník - Holíč – IVV

   6. 10. 2018: Pochod Slovácke vinohrady  - okres Hodonín

  17.  11.  2018: Chodníkom V. Beniaka na Branč 20. ročník

  31. 12. 2018: Silvestrovský výstup na Záruby

  Na výročnej schôdzi boli podané návrhy na ďalšie podujatia, tieto budú po určení vhodných termínov a podmienok ich uskutočnenia postupne v tomto pláne doplnené.

         Členovia sa môžu zúčastniť aj ostatných podujatí, uvedených v regionálnom pláne, ktorý bude mať každý člen výboru OT KST k dispozícii. Tiež je možné po zohľadnení finančných možností zúčastniť sa aj ostatných podujatí, uvedených v Oblastnom a Celoslovenskom kalendári činnosti KST na rok 2018 ktoré takisto budú k dispozícii u členov výboru napr. výstup na Kriváň, Zobor a Havran, v prípade záujmu a dostatku prostriedkov účasť na ďalších podujatiach. Doplníme značenie žltej cyklotrasy č. 8220 z obce na Suchánku, zapojíme sa do udržiavania čistoty prírody v okolí ciest v chotári obce. OT KST Jablonica je aj pre rok 2018 zaregistrovaný ako poberateľ podielu 2 % z dane, odvedenej za rok 2017. Chcem Vás vyzvať na darovanie a zabezpečenie darcov z radov vašich známych, ktorí tento podiel nevenovali iným poberateľom.

      Verím, že našou celoročnou činnosťou prispejeme popri športovom vyžití a príjemnom strávení voľného času aj k dôstojnej reprezentácii KST a obce.

                                                                                            Stanislav Hamerlík,

                                                                                          predseda odboru KST

 

  • Činnosť KST v roku 2018

 V roku 2018 sa členovia KST Jablonica zúčastňovali turistických podujatí, organizovaných v Malých Karpatoch, a oblasti Záhoria, aj ďalších regiónoch Slovenska a na južnej Morave. Naši členovia sa zúčastnili 65. Slovenského letného zrazu, 49. stretnutia TOM v Piešťanoch, vysokohorskej turistiky v Tatranskej Lomnici. KST Jablonica usporiadal 28. ročník pochodu "Tri hrady Malých Karpát" a 16. ročník Regionálneho cykloturistického zrazu. V našej obci sa uskutočnilo zasadnutie Regionálnej rady KST, ktorého sa zúčastnil aj starosta obce. Zapojili sme sa do akcie Čistý chotár čistením komunikácie do Čurajovej doliny a po osadení nových smeroviek a doplnení nových cyklotrás sme vymenili (vymeníme) mapu cyklotrás a turistických trás v Malých Karpatoch. Okrem toho sa najaktívnejší členovia individuálne zúčastňovali aj ďalších podujatí, poriadaných inými organizáciami KST v rámci celého Slovenska.

Touto činnosťou odbor KST Jablonica pre svojich členov a tiež aj ostatných občanov obce zabezpečuje pravidelnú a všestrannú celoročnú turistickú činnosť, ako aj reprezentáciu obce. Spomeniem podujatia ktorých sme sa spoločne zúčastnili alebo ich organizovali doteraz a ďalšie, ktoré plánujeme do konca tohto roku:

 Dňa 13. 1. 2018 sme zabezpečíli zasadnutie Regionálnej rady KST.

Dňa 27. 1. 2018 - 17 účastníkov z našej obce absolvovalo výstup na Klenovú pri Brezovej.

V sobotu 4. 2. 2018 sme sa zúčastnili na Regionálnom zimnom zraze v Studienke.

10. februára 2018 zimný výstup na Čiernu skalu.

V piatok 16. 2. 2018 sa konala výročná členská schôdza Klubu slovenských turistov Jablonica. Na nej sme  bilancovali činnosť a hospodárenie za rok 2017, schválili plán práce a rozpočet na rok 2018 a potvrdili zloženie výboru. Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie a premietnuté fotografie z turistických podujatí v minulom roku.

17. 2. 2018 zimný výstup na Handliarovskú skalu.

17. 3. 2018 otvorenie 100 jarných km, výstup na najvyšší vrch chotára a pochod na Bojkovú.

31. 3. 2018 sme absolvovali Veľkonočný pochod k Rehušom s návštevou pamätníka, múzea a rozhľadne.

V sobotu 21. 4. 2018 sme sa zapojili do akcie Čistý chotár, vyčistili sme cestu - cyklotrasu z obce po Čurajovú dolinu.

Dňa 1. 5. 2018 sa štrnásti naši turisti zúčastnili výstupu na Veľkú Javorinu.

V utorok 8. mája 2018 sa v Sobotišti 15 našich turistov zúčastnilo 36. ročníka pochodu na 10, 15 a 30 km trasách.

V sobotu 12. mája 2018 v Studienke naši členovia absolvovalo 20 km trasu na bicykloch a 19. mája 2018 ďalší peší turisti absolvovali výstup na Vysokú.

 V sobotu 26. mája 2018 KST Jablonica v spolupráci s obcou usporiadal jubilejný 27. ročník pochodu "Tri hrady Malých Karpát" a letný regionálny zraz KST, na ktorom sa zúčastnilo vyše 30 turistov z Jablonice aj západného Slovenska, ktorí absolvovali trasy od 15 do 50 km na zrúcaniny hradov Korlátka, Ostrý Kameň a Dobrá Voda aj  k zrúcanine kláštora Katarínka s expozíciou lesnej železnice.

16. júna 2018 sa naši cykloturisti zúčastnili na cyklojazde na trase Senica - golfový areál – Hlboké poľovnícka chata.

V dňoch 28. júna – 1. júla  2018 sa 6 našich turistov zúčastnilo zrazu vysokohorských turistov KST T. Lomnica. Absolvovali náročné výstupy na tatranské vrcholy.

 V dňoch 2. až 8. júla 2018 sa 14 členná skupina našich turistov 65. Slovenského letného zrazu a 49. stretnutia turistických oddielov mládeže v Piešťanoch. V rámci zrazu sme absolvovali trasy v Považskom Inovci a Malých Karpatoch, ako aj cyklotrasy v povodí Váhu a okolo Sĺňavy a návštěvu Parku miniatúr v Podolí.

 Dňa 21. 7. 2018 pri príležitosti 138. výročia narodenia M. R. Štefánika položenie kytice a cyklotúra „Za Štefánikom na Bradlo“ – 24. ročník s programom pozorovania slnka v spolupráci so Sobotišskými astronómami,

V sobotu 4. 8. 2018 pešia túra a cyklotúra na trasách pochodu Brezovská špacírka.

Dňa 29. augusta 2018 cykloturisti a peší turisti absolvovali pochod  Senická mašírovka na trase Senica - Smrdáky -  Rybky - Rovensko – Kunovská priehrada - Senica.

KST Jablonica z poverenia komisie cykloturistiky pri Regionálnej rade KST Senica a v spolupráci s obcou usporiadal 16. ročník Regionálneho zrazu cykloturistov, ktorý sa uskutočnil 31. 8 až 2. 9. 2018. V rámci neho sa uskutočnila cyklotúra na trase Cerová – rašeliniská v Bore – Plavecký Mikuláš – Jablonica. Pre nevhodné počasie sa neuskutočnila celá trasa na lovecký zámok Mon Repos, individuálne niektorí účastníci absolvovali ďalšie trasy v Karpatoch. V čase zrazu sa konal festival „Návrat remesiel a histórie v kaštieli Jablonica“ a účastníci mali aj možnosť jeho návštevy.

15. 09. 2018:  Po stopách Márie Terézie 24 ročník – cyklotúra na trase Holíč kaštieľ, kaplnka a žrebčín Kopčany a po hrádzi Moravy na Skalické rybníky.

  Dňa 6. 10. 2018 sme sa zúčastnili pochodu Slováckymi vinohradmi na trase Bojanovice – Prušánky a 13. 10. 2017 na trase Mutěnice - Rohatec – Pod Dubňanskú horu – Mutěnice.

Do konca tohto roka ešte plánujeme 17. 11. 2018 účasť na 20. ročníku pochodu chodníkom Viktora  Beniaka na Branč a 31.12. 2018 tradičný silvestrovský výstup na Záruby ako rozlúčku s uplynulým turistickým rokom.

 Touto činnosťou KST Jablonica zabezpečuje aktívne trávenie voľného času občanov, reprezentuje dobré meno našej obce i medzi turistami a ostatnými obyvateľmi regiónu aj Slovenska i v zahraničí. Treba poďakovať za tohoročnú činnosť všetkým, ktorí sa do nej zapájali, za organizačnú prácu hlavne členom výboru a ostatným členom KST. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZKJ za spoluprácu a pomoc poskytnutím kynologického areálu a zariadení pre poriadanie regionálneho zrazu a cyklozrazu. Činnosť a vyrovnané hospodárenie je možné okrem príspevkov členov aj vďaka finančnému príspevku obce na hlavné celoslovenské podujatia, ako aj príjmom z príspevkov 2 %  daní od dobrovoľných darcov, ktorým treba tiež poďakovať za pomoc, ktorá umožnila finančne zabezpečiť poriadanie uvedených podujatí.

  Viac sa o uskutočnených aj plánovaných podujatiach a histórii KST môžete dozvedieť tiež na facebooku skupiny KST Jablonica a na internetovej stránke obce: www.jablonica.sk v rubrike „Združenia a organizácie – Klub slovenských turistov“, kde si tiež môžete pozrieť fotografie z uvedených podujatí KST Jablonica a ďalšie informácie o našej činnosti.

 

Stanislav Hamerlík, predseda  OT KST Jablonica