Obec Jablonica
Jablonica

Pozvánky 2020

Pozvánka

Odbor klubu slovenských turistov Jablonica pozýva všetkých členov KST a ostatných záujemcov o turistiku na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 21. februára 2020 o 18.00 hod v zasadačke klubu dôchodcov s nasledovným programom:

                     1. Správa o činnosti a kontrola uznesení za rok 2019

                     2. Správa o hospodárení a revíznej činnosti za rok 2019

                     3. Návrh plánu na rok 2020

                     4. Návrh rozpočtu na rok 2020

                     5. Diskusia, rôzne (prijatie nových členov)

                     6. Schválenie uznesení, voľby výboru a revízora

Po ukončení schôdze budú premietnuté fotografie z podujatí v roku 2019 a podané občerstvenie. Prosíme všetkých členov a záujemcov, aby si pripravili námety na podujatia a pripomienky k činnosti KST. Zároveň žiadame členov, aby priniesli prostriedky na uhradenie členského na rok 2020.

VČS