Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Poľovnícky zväz

História a činnosť združenia - Poľovnícke združenie Jablonica

Pôvodne bol lov zvierat pre človeka dôležitým zdrojom obživy, no dnes sa obracia v poľovníctve pozornosť v prvom rade na ochranu a chov voľne žijúcej zveri a ochranu prírody v tom najširšom slova zmysle. V Jablonickej histórii sa poľovníctvo spomína len okrajovo. Vieme, že ešte v medzivojnovom období dávala obec poľovné právo do prenájmu na šesť rokov. Výber uchádzačov sa uskutočňoval formou verejnej licitácie. Poľovný revír bol rozdelený na obecný, revír urbárskej spoločnosti a panský Windischgrätzov. V roku 1930 bolo v celom jablonickom revíre ulovených 5 jeleňov, 21 kusov srnčej zveri, 6 diviakov, 163 zajacov, 55 králikov, 3 jarabice, 9 líšok, 1 lasica, 4 tchory, 8 sojok, 14 jastrabov, 10 krahulcov, 54 vrán, 17 strák a 34 kusov ostatných dravcov. V medzivojnovom a povojnovom období sú známi niektorí poľovníci ako napríklad Polák, Kurta, Ján Škápik, Hazucha, Šeliga, Štefan Kukan, Režnák, Pavol Kukan, ktorí vykonávali právo poľovníctva na svojich pozemkoch.

Zásadná zmena nastala po roku 1948, keď sa stal vlastníkom pozemkov štát. Pôvodní majitelia pozemkov - poľovníci, ktorí sa chceli naďalej venovať výkonu práva poľovníctva, sa spojili s ďalšími záujemcami o poľovníctvo a ustanovili v roku 1949 Poľovnícky spolok Jablonica. Pri založení mal osem členov: Hazucha, Kukan, Režnák, Piskla, Hinér, Šeliga, Kurta a Janovec. V roku 1959 vzrástol počet členov na 16 a predsedom spolku bol p.Hazucha a poľovníckym hospodárom p.Nestarec.

V roku 1963 prišlo k premenovaniu spolku na Poľovnícke združenie Jablonica, ktorého predsedom sa stal p.Janovec a hospodárom p.Režnák. Od roku 1964 bol predsedom PZ MUDr. Mihel a počet členov sa postupne zvýšil na 25. Medzi vtedajších členov, ktorí boli známi ako dobrí poľovníci, patrili páni: Grošaft, MUDr Mihel, Búran, Horňák, Hinér, Janovec, Nestarec, Gálik, Hazucha, Piskla, Srnka, Ligás, Janšák, Fiala, Jurovatý, Sopóci, Tomek, Bella.

Od roku 1975 predsedal spolku Alojz Ligás a poľovníckym hospodárom bol Štefan Fiala. V období od roku 1987 do roku 1994 zastával funkciu predsed Ján Janšák st. Poľovnícke združenie dosahovalo v tomto období veľmi dobré výsledky v chove a love zveri. Bohatá bola kultúrno - spoločenská činnosť. V širokom okolí boli známe hlavne juniálesy v prírode a silvestrovské zábavy. Od roku1994 do roku 2006 bol predsedom PZ Dušan Kabaňa, v rokoch 2006 a 2007 predsedal PZ RNDr. Jozef Režnák a od roku 2007 doteraz je predsedom opäť Dušan Kabaňa spolu už dlhých 23 rokov.

Poľovnícke združenie Jablonica má v súčasnosti od vlastníkov prenajatý poľovný revír od roku 2014 do roku 2024 (na 10 rokov) o celkovej výmere 2 247,3844 ha, z toho lesná pôda tvorí 763,08 ha, orná pôda 1 283,88772 ha, trvalé trávnaté porasty 128,2218 ha a vodné plochy 27,2281 ha a ostatné pozemky 44,9773 ha. Poľovný revír je zatriedený do srnčej chovateľskej oblasti Malé Karpaty.

Starostlivosť o zver, jej prikrmovanie a zlepšovanie životného prostredia je hlavnou a podstatnou prácou členov združenia. Na zimné prikrmovanie zveri zabezpečujú poľovníci každoročne približne 100 q objemového, 150 - 200 q jadrového a 200 - 400 q dužinatého krmiva z okolitých poľnohospodárskych podnikov, zberom a kosením horských lúk, prípadne kúpou. Každoročne sa zvieratám podáva okolo 1000 kg kamennej soli a 10-20 kg medíkovaného krmiva na zlepšenie ich zdravotného stavu.

Lov zveri je len malou časťou ich celoročnej práce a je to vlastne určitý druh odmeny za vynaložené úsilie. Členovia poľovníckeho združenia v roku  2017 ulovili celkom 221 kusov raticovej zveri z toho jelenej 86 ks,  diviačej zveri 114 ks a v Poľovnom revíre Jablonica ďalej  lovia, okrem tradičnej srnčej zveri aj zver danieliu a muflóniu. Na vyháňanie zveri a jej dohľadávku používajú 7 poľovne upotrebiteľných psov : farbiara, 2 jazvečíkov a 4 duričov.

Veľká pozornosť je venovaná i poľovníckym tradíciám, ako je pasovanie mladých poľovníkov za členov  poľovníckeho združenia, za lovcov jednotlivých druhov zveri, používaniu poľovníckych signálov pri poľovačkách a slávnostných príležitostiach.

Pre zabezpečenie chodu PZ , starostlivosť o zver, jej životné prostredie, čistenie Jablonického chotára, budovanie a opravy poľovníckych zariadení ako sú krmelce posedy a ostatný majetok- poľovnícky dom v Zápotočí traktor s vlečkou,  odpracovali členovia PZ  v minulom roku 5007 brigádnických hodín. Medzi najaktívnejších členov patria Miroslav Bachna, Tomáš Kabaňa, Štefan Perička, Michael Tomek a Ján Janšák.   

V súčasnosti má Poľovnícke združenie Jablonica 29 členov a 1 čakateľa na členstvo z toho jednu členku – Mgr. Lýdiu Kabaňovú. Riadi ho sedemčlenný výbor a trojčlenná dozorná rada: predseda PZ Dušan Kabaňa,  poľovný hospodár Ing. Dalibor Dohnálek, tajomník Ing. Dušan Tomek, finančný hospodár Pavol Krč,  brigádnický a strelecký referent Ján Janšák, , kynologický referent Štefan Perička a člen výboru Bc..Miloš Piroha. Dozornú radu tvoria predseda RNDr. Jozef Režnák, Ing. Martin Ščepka a Ing. Martin Gazda. Ďalšími členmi PZ sú Štefan Gálik , Igor Horník, Jaroslav Janšák, Tomáš Kabaňa, Štefan Križan, Anton Ligás, Ján Ligás, Peter Pátek, Štefan Perička, Bc. Miloš Piroha, Tibor Piroha Ján Sekáč, Milan Sopóci st. Milan Sopóci ml. Ing. Ľubomír Štefánik, Bc. Michael Tomek, Martin Sako, Karol Veselý a čakateľ na členstvo Peter Perička.

V priebehu budúceho roku oslávime 70. výročie organizovaného poľovníctva v Jablonici.

Dušan Kabaňa
Predseda PZ