Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Erb a symbolika obce


PečaťPečať obce Jablonica je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC JABLONICA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
Od obecnej pečate sú odvodené okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide opečiatku starostu, obecného zastupiteľstva alebo obecného úradu.


vlajkaVlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej, červenej, bielej, zelenej a žltej. Pomer strán je 2:3. Ukončená je tromi cípmi, teda dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Zástava obce Jablonica má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený a zástava je pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). Krátka zástava obce Jablonica je tiež pruhovaná, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Znaková zástava obce Jablonica má podobu takmer štvorca, jej výška sa však vskutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je tu rozvinuté do celej plochy textilu.
Kombinovaná alebo tiež "veľká" koruhva obce Jablonica predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.
Štandarda starostu obce Jablonica má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je v?ak doplnená o lem vo farbách obce. Existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva zhotovená luxusnou technikou.

ErbZ minulosti obce poznáme historický pečatný symbol s motívom Adama a Evy, stojacimi pri rajskom strome. Kruhopis pečate znie +SIGIL(lum)+OPPIDI+JABLONICA+ANNO+D(omini)+1607+, to znamená "pečať mestečka Jablonica roku Pána 1607". Erb obce Jablonica rešpektuje historickú symboliku a heraldicky predstavuje tzv. hovoriaci erb obce. Erb má v modrom štíte strieborné zlatovlasé privrátené postavy Evy s červeným jablkom a Adama. Medzi nimi je v zelenej pažiti zakorenený strieborný zlatolistý strom so siedmimi červenými jablkami a zlatým hadom, ovíjajúcim sa okolo kmeňa. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického či tiež španielskeho heraldického štítu.
Erb obce Jablonica, posúdený a odporučený Heraldickou komisiou, je zapísaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou J - 54 / 2000. Obecné symboly boli posvätené a uvedené do života obecnej samosprávy a obce 22. septembra 2000, v deň pripomienky posviacky kostola a obecných hodov.