Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Názov obce

V písomných prameňoch sa pomenovanie obce vyskytuje v týchto formách: Jabluncha, Jobloncha, Jablücza, Jabloncza, Jablonovicz, Jablonicz, Jablonitza, Jablanice, Jablonc a Jabláncz. Je zrejmé, že všetky uvedené názvy vznikli zo slovanského slova, ktoré označuje ovocný strom - jabloň. Názov poukazuje aj na začiatky vzniku obce. Pri dôležitých obchodných cestách, ktoré vstupovali do krajiny cez akúsi bránu, ktorú v minulosti latinsky označovali v tomto priestore ako Porta Regni, sa budovali prieseky a zátarasy i v dĺžke niekoľkých kilometrov, aby zabránili prípadnému vpádu do krajiny. V oblasti brán sa viaceré obchodné cesty stretávali a zlievali do jednej, aby sa opäť za bránou rozišli svojím smerom. V týchto miestach sa vyberalo mýto, neskôr označované ako tridsiatok. Na budovanie zátarasov sa často používali plané jablone, nakoľko ich tŕním posiate konáre slúžili ako prirodzená zábrana. Takto vznikla na starej Českej ceste aj obec Jablonica.

Podľa profesora Rudolfa Krajčoviča vznikol názov obce Jablonica od substantíva jabloň (rozumie sa divá) príponou miesta -ica. Pomenovanie vychádza z názvu miesta zarasteného divými jabloňami s tŕňmi. V takýchto miestach mávali základňu aj staromaďarské strážne posádky, pričom pichľavé porasty im slúžili ako prirodzené obranné zátarasy. Osada Jablonica vznikla neďaleko priesmyku a jej okolie malo teda strategický charakter, ktorý sa zachoval aj neskôr.