Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Od roku 1945 po súčasnosť

Po oslobodení v roku 1945 sa staral o pokoj a poriadok v obci Revolučný národný výbor. Väčšinu tvorili členovia komunistickej strany a niekoľkí boli členmi sociálno-demokratickej strany. Organizoval odstraňovanie škôd spôsobených bojmi, obnovenie cestnej a železničnej dopravy, stavbu mostov. Staral sa o prísun potravín, odevov a najpotrebnejších vecí pre obyvateľov. Veľkým problémom bol ,,čierny trh".

V roku 1946 prebehli prvé povojnové demokratické voľby. V Jablonici získali prevahu nad demokratickou stranou aj stranou práce a stranou slobody komunisti. Podobne ako v celom štáte, aj tu prebrala po roku 1948 moc definitívne komunistická strana. S ňou spolupracovali organizácie združené v Národnom fronte. Patrili k nim akčné výbory, Zväz slovenských roľníkov a Revolučné odborové hnutie.

V 50. rokoch 20. storočia prebiehala kolektivizácia poľnohospodárskej pôdy, v roku 1951 vzniklo najprv menšinové, v roku 1957 potom väčšinové Jednotné roľnícke družstvo Jablonica.

V druhej polovici 60. rokov prišlo v obci k rozsiahlej úprave a budovaniu, ktoré popri celkovom rozvoji poskytli možnosť zamestnania priamo v mieste bydliska.V roku 1965 bola dostavaná budova miestneho národného výboru a kultúrneho domu. Po rekonštrukcii kaštieľa, ktorý dočasne slúžil ako školská budova, ho plánovali adaptovať na výrobňu vložiek do sedadiel. Rozsiahla bola aj individuálna bytová výstavba. Vznikli nové ulice, vtedajšia Svätojánska, Trnavská, Nádražná, Kočovská a Školská. V akcii Z v rokoch 1968 - 71 vybudovali kanalizáciu v uliciach Svätojánska, Krátka a v časti Trnavskej. Krátko nato bola vyasfaltovaná ulica Kočovská, Jánošíkova, Svätojánska, Brezie, Krátka, Školská, Dlhá, Riadok a vtedajšia ulica Jilemnického. Vybudovali a otvorili nákupné stredisko v hodnote 2 800 000 Kčs, pohostinstvo Záhoran, kolkáreň a novú požiarnu zbrojnicu. Najväčšou investičnou akciou v Jablonici bola v tomto období budova plnoorganizovanej Základnej deväťročnej školy s jedálňou a telocvičňou ( 1968 ).

Dodávateľským spôsobom bol v rokoch 1970 - 71 vybudovaný celoobecný vodovod. Započalo sa i s likvidáciou cigánskej osady Pláňava. V prvej polovici 70. rokov pokračovala obec vo výstavbe kanalizácie a dláždení chodníkov. Pri Zrubánke začali stavať v roku 1973 vodnú nádrž. Zlepšilo sa zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a životné prostredie v celej obci. V roku 1971 obec navštívila Jablonicu manželka vtedajšieho prezidenta ČSSR Irena Svobodová.

V druhej polovici 70. rokov budovala obec hlavne zariadenia na aktívne využívanie voľného času. Od roku 1975 boli tabuľami označené ulice, vybudované dve nové detské ihriská a pri príležitosti 30. výročia oslobodenia obce pamätník. V tom istom roku za začalo s novostavbou domu smútku, ktorý bol dokončený v roku 1977. V roku 1976 sa začal stavať hotel, obec svojpomocne budovala zdravotné stredisko, ktoré bolo potom ukončené a otvorené v roku 1979. K budove kultúrneho domu pristavili v tomto období kotolňu.

V 80. rokoch sa vedenie obce sústredilo na skrášlenie priestranstiev obce. Na autobusových zastávkach vybudovali štyri nové čakárne (1980) v hodnote 52 tisíc Kčs. V rámci akcie "Z" pokračovali s výstavbou materskej školy s kapacitou 120 detí. Po viacerých odložených kolaudačných termínoch bola daná do prevádzky až v roku 1987. V polovici osemdesiatych rokov obec v rámci súťažných skrášľovacích akcií zabezpečila úpravu priestranstva pred hotelom a nákupným strediskom, v okolí lavičky cez rieku Myjavu, priestranstva pred pivovarom a zdravotným strediskom. V obci rozmiestnili 50 nových lavičiek. Plynofikácia obce sa začala v roku 1988, pokračovala v piatich etapách a bola ukončená v roku 1998.

Pod vplyvom politických zmien v roku 1989 vzniklo 3. 12. 1989 v obci hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN), ktoré na 10. 12. zvolalo prvé zhromaždenie obyvateľov. Jednanie však bolo plné emócií a nesplnilo očakávania obyvateľov. Zhromaždenia sa konali ešte niekoľkokrát, no zakaždým sa menili členovia koordinačného výboru. Na žiadosť VPN bola vykonaná personálna reorganizácia poslancov MNV a na plenárnom zasadaní dňa 20. 2. 1990 bola táto zmena schválená. V tomto roku vzniklo v obci i Kresťansko demokratické hnutie (KDH) a Komunistická strana Slovenska (KSS) sa pretransformovala na Stranu demokratickej ľavice (SDĽ). Zaznamenala však prudký úbytok členov, keď z pôvodných 250 spred roku 1989 zostalo ku konca roku 1990 len 42. Po rozpade VPN vznikla v Jablonica aj miestna organizácia Hnutia za demokratické Slovensko a pred parlamentnými voľbami 1998 Slovenská demokratická koalícia. V roku 1999 prebehla v Jablonici po prvý krát v histórii priama voľba prezidenta Slovenskej republiky. V druhom kole volieb získal najviac hlasov Vladimír Mečiar, v celoštátnom meradle Rudolf Schuster.

V poslednom desaťročí 20. storočia v súvislosti so zmenami v hospodársko-spoločenskej sfére sa vedenie obce snažilo vytvoriť vhodné podmienky pre súkromné podnikanie a rozvoj kultúrneho i spolkového života obyvateľov. Z tohto hľadiska bol najdôležitejší návrat k samosprávnej forme organizácie obce, na základe ktorej občania volia starostu a obecné zastupiteľstvo na obdobie štyroch rokov. V prvom volebnom období bol zvolený za starostu Jozef Krutý, v druhom Magdaléna Krchňavá a v treťom Alena Hazuchová. Vonkajším znakom existencie samosprávy je aj možnosť používať obecné symboly , znak, vlajku a pečať obce, ktoré boli vytvorené na základe historických prameňov, schválené Heraldickou komisiou pri MV SR v roku 2000, posvätené a uvedené do života obce v tomže roku.

S rozvojom podnikania a spotreby domácností vyvstal problém likvidácie tuhého komunálneho odpadu. Niektorí obyvatelia obce nerešpektovali zriadenú skládku v Čurajovej doline a množili sa divoké skládky. Obec preto rozmiestnila na okrajových komunikáciách kontejnery. 30. júna 2000 uzatvorila obec skládku v Čurajovej doline, začala využívať skládku Technických služieb, a. s., v Senici, odvoz a uloženie odpadu podľa množstva spoplatnila podľa zákona.

Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí schválilo začiatkom roka 2000 vybudovanie kanalizačných zberačov z úveru a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Pokračovali aj práce na budovaní, rekonštrukcii a úprave ciest, chodníkov a verejných priestranstiev.

V septembri 2000 sa obec Jablonica stala členom združenia právnických osôb BOKEM, zastúpených troma samosprávnymi jednotkami, obcou Jablonica, Hradište pod Vrátnom, Osuské a občianskym združením RAZ, ktoré zabezpečuje výkonný manažment. Jeho poslaním je zviditeľniť mikroregión, vypracovať rozvojové plány, vyhľadávať a využívať podporné programy z prostriedkov PHARE v rámci euroregiónu Záhorie - Wienviertel - južná Morava.