Obec Jablonica
Jablonica

Prijatie jubilantov a ocenených darcov krvi

Prijatie jubilantov a ocenených darcov krvi

slávnostný zápis jubilantov za I. polrok 2018 a ocenených darcov krvi Jánského plaketou

Jubilantov, ktorí sa v prvom polroku 2018 dožili krásneho životného jubilea sme prijali v obradnej sieni, aby sme im vyslovili slová vďaky a uznania. Naše pozvanie prijali pani Anna Španková, Anna Kabátová, Mária Riedlová, ktoré oslávili 80 rokov, pán Štefan Konečný 85 rokov a pán Ervín Holdoš 90 rokov. Starosta obce Ing. Silvester Nestarec v slávnostnom príhovore všetkým zablahoželal ku krásnym životným jubileám a poďakoval im za ich celoživotnú prácu v prospech rodín, spoločnosti i obce. Zaželal im, aby v dobrom zdraví prežili dlhé roky v pokojnom rodinnom kruhu, obklopení vždy láskou a úctou svojich najbližších. Jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy obce, prevzali si kvety a malý darček a započúvali sa do pekných ľudových piesní. Spoločné posedenie pri malom občerstvení prebiehalo v družnej debate.

Dňa 27. júna 2018 sa v našej obradnej sieni zišli bezpríspevkoví darcovia krvi, aby si prevzali plakety Dr. Janského „ Za darovanie krvi, za záchranu života“, ktoré im udelil Slovenský Červený kríž – územný spolok Senica. V príhovore starostu obce zazneli slová vďaky a úcty za ich šľachetné činy. Je chvályhodné,  že sa skupina darcov v našej obci stále rozrastá a tak darovaním najcennejšej tekutiny zachraňujú životy tým, ktorí to potrebujú. Zaželal im pevné zdravie, pohodu a spokojnosť, aby im v duši nezhaslo nadšenie pre všetko dobré a krásne, čo ich v živote obklopuje. Zlatú plaketu Dr. Janského si prevzal Jaroslav Fedor a Eva Harasníková, striebornú Peter Konečný a bronzovú Lenka Fedorová. Naši darcovia dostali skromný darček a kvet a zapísali sa do pamätnej knihy obce. Darcom krvi sa prihovorila prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH. predsedníčka ÚzS SČK Senica. Slávnostného ocenenia sa zúčastnili aj Veronika Kopúnková, členka NR SČK Bratislava a Oľga Mária Šimková, predsedníčka ÚS SČK Jablonica. Na spoločnom posedení jubilantov a darcov krvi sa stretli staršia a mladšia generácia. Všetkým oceneným patrí naše poďakovanie.

Anna Dingová, ZPOZ

 

Dátum vloženia: 29. 6. 2018 15:09
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 7. 2018 15:48
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký