Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Voľby do VÚC 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z.z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017

Výňatok Zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je:
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


Volebný okrsok

Obec Jablonica určuje 1 volebný okrsok, volebnou miestnosťou bude zasadačka Obecného úradu v Jablonici.

Volebný okrsok v Obci Jablonica spadá do volebného obvodu č. 5 - Senica, v ktorom sa volí maximálne 5 poslancov z celkového počtu kandidátov do zastupiteľstva TTSK za daný volebný obvod. Pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja tvorí samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.

sídlo obvodnej volebnej komisie: Okresný úrad Senica, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
sídlo volebnej komisie TTSK: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava


Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsokOznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a  podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne mestského úradu alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Lehota delegovania do okrskových volebných komisií - 05. október 2017

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - obec@jablonica.net

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie - Mgr. Martin Štvrtecký martin.stvrtecky@jablonica.net 


Zoznam zaregistrovaných
kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Kandidáti: 
1.    József Berényi, Mgr., 50 r., podpredseda TTSK, Dolné Saliby, 
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 

2.     Jaroslav Cehlárik, Mgr., 34 r., riaditeľ, Opoj, 
nezávislý kandidát 

3.    Tibor Mikuš, Ing., PhD., 65 r., predseda TTSK, Suchá nad Parnou, nezávislý kandidát 

4.    Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany, 
NOVÝ PARLAMENT 

5.    Konrád Rigó, 38 r., štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Dunajská Streda, MOST - HÍD 

6.    Jozef Viskupič, Mgr., 41 r., poslanec NR SR, Trnava, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Volebný obvod číslo 5 – Senica
Počet volených poslancov: 5


Kandidáti:
1.    Michal Andacký, 28 r., súkromný podnikateľ, Senica, 
MOST - HÍD 

2.    Jaroslav Barcaj, Ing., 51 r., ekonóm, Senica, 
Slovenská národná strana 

3.    Martin Čulen, MUDr., 67 r., lekár, Senica, 
Strana zelených Slovenska 

4.    Martin Džačovský, Ing. Mgr., 34 r., advokát, Senica,
nezávislý kandidát 

5.    Peter Gerhart, RNDr., PhD., 47 r., jadrový chemik, Borský Mikuláš, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

6.    Anna Hrabošová, Mgr., 56 r., pôrodná asistentka, Šaštín - Stráže, 
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 

7.    Jozef Hrubý, Mgr., 59 r., obchodný zástupca, Senica, 
Slovenská národná strana 

8.    Ján Hurban, Ing., MBA., LL.M., 34 r., viceprimátor, Senica, 
SME RODINA - Boris Kollár 

9.    Kristína Chudá, Mgr., 32 r., invalidný dôchodca, Senica, 
Nezávislosť a Jednota

10.    Ľuboš Jediný, 53 r., SZČO, Senica, 
Slovenská národná strana 

11.    Pavol Kalman, Ing., 52 r., ekonóm, Senica, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

12.    Vladimír Kocourek, Ing., 54 r., prednosta okresného úradu, Senica, 
SMER - sociálna demokracia 

13.    Radoslav Kováč, Bc., 51 r., personalista, mzdár, Štefanov, 
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 

14.    Ján Kovár, Ing., 64 r., riaditeľ ÚPSVaR, Prietrž, 
SMER - sociálna demokracia 

15.    Henrich Kovarovič, 39 r., robotník, Kúty, 
Slovenská národná strana 

16.    Filip Lackovič, Mgr., 35 r., SZČO, politológ, Senica, 
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

17.    Martin Lidaj, Ing., 40 r., zástupca primátora, Senica, 
SMER - sociálna demokracia 

18    Antónia Mikulíková, JUDr., 45 r., mediátor, Dojč, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

19.    Jakub Nedoba, Mgr., 29 r., publicista, Senica, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

20.    Ľubomír Parízek, RNDr., 54 r., poslanec TTSK, Senica, 
nezávislý kandidát 

21.    Jaroslav Petrla, Bc., 46 r., výsluhový dôchodca, Senica, 
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 

22.    Miroslava Poláková, Mgr., 44 r., úradníčka, Smrdáky, 
Slovenská národná strana 

23.    Radovan Prstek, Ing., 49 r., projektový manažér, Šaštín - Stráže, 
nezávislý kandidát 

24.    Roman Ravas, Mgr., 48 r., stredoškolský učiteľ, Rohov, 
nezávislý kandidát 

25.    Vladimír Sládek, 55 r., bezp. prac. SBS, Dojč, 
Komunistická strana Slovenska 

26.    Roman Sova, Ing., 49 r., ekonóm, Senica, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

27.    Marek Tršo, 36 r., klampiar, pokrývač, Moravský Svätý Ján, 
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko