Obec Jablonica
Jablonica

Novoročný príhovor

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania

Príchod nového roka pre väčšinu z nás znamená začiatok nového cyklu. Je to kolobeh života, vždy keď niečo končí, iné začína. Každý z nás určite prehodnotil ten rok minulý, zaspomínal si na príjemné, ale aj smutné chvíle, ktoré prežil a začal pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, na nové plány a predsavzatia. Do nového roku si vždy prajeme najmä zdravie, šťastie, úspechy a lepší život, mnohí prácu a všetci spoločne lásku. Podávame si navzájom ruky na znak pokoja a veríme, že nový rok prinesie viac pozitívnych udalostí, ako tomu bolo v roku minulom.

V našom živote sú situácie, s ktorými sa musíme nevyhnutne zmieriť. Sú však situácie a okolnosti, ktoré tento charakter nemajú. Akceptovaním ich zdanlivej nemennosti a osudovosti, znehodnocujeme podstatu toho, čo sme schopní prežívať ako ľudskú spolupatričnosť. Nepochybujem, že v mnohých prípadoch je ťažké rozlíšiť veci, ktoré je možné a vlastne nevyhnutné meniť, alebo sa s ich stavom minimálne nezmieriť. Dôvod, prečo by sme sa ale o to mali pokúsiť, je viac ako jednoznačný. Aby sa tolerancia a schopnosť pokojného spolunažívania nestali len nostalgickými odkazmi histórie našej obce.

Každodenne sme svedkami toho, ako sa niekto v našom okolí dožaduje uznania a pritom sám podáva ľuďom kamene namiesto chleba. Hľadáme vinu v inom a pritom často nie sme ochotní preskúmať, či vinník nespočíva v nás samých. Koľko energie vynakladáme v zápase o majetky a hmotný blahobyt a ani nepostrehneme, ako nebadane strácame to skutočné bohatstvo – priateľstvo, pokoj duše a pocit zmysluplnosti vlastného života. Skúsenosť niekoľkých tisícročí nám pripomína, že kým sa duchovné záujmy nedostanú na popredné miesto v našom osobnom živote, ale aj v živote našej spoločnosti, kým sa duchovne neobnovíme, teda kým nezmeníme uhol pohľadu na svoj osobný hodnotový rebríček, ťažko môžeme očakávať, že sa pretvorí naše okolie, celá naša spoločnosť.

Uplynulý rok bol okrem iného i rokom volebným, kedy ste si i vy, milí spoluobčania, po dlhšom období zvolili nového starostu obce a takisto poslancov. Tak, ako som už spomínal vo svojom príhovore na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, je mojou snahou, ale i snahou poslancov a pracovníkov obecného úradu, aby sme spoločnými silami zveľaďovali obec s cieľom zlepšiť a spríjemniť život občanov našej obce, zatraktívnili a zviditeľnili našu obec tak, aby z nej nikto neodchádzal ale naopak, aby sa rád do nej vracal. To nejde bez každodennej poctivej práce a úsilia každého jedného z nás, to nejde bez vzájomnej spolupráce a istej dávky tolerancie, trpezlivosti a vzájomného pochopenia. Hodnotiac uplynulý rok môžem skonštatovať, že sa v našej obci toho urobilo a zrealizovalo veľa pozitívneho  a preto, a nielen preto, bude mojou snahou a snahou všetkých zainteresovaných, nadviazať na tento trend a pokračovať v úsilí o budovanie a skrášľovanie našej obce.

A čo nás čaká v novom roku 2015? Okrem aktivít a plánov, ktoré som už spomínal v príhovore na ustanovujúcom zasadnutí, chcem ešte spomenúť plánovanú rekonštrukciu kabín a tribúny na futbalovom ihrisku, za ktorým by mala nasledovať úprava a zveľadenie miestneho parku a takisto sa uvažuje o stromovej úprave na miestnom cintoríne. Je toho dosť, čo by sme chceli pre obec urobiť a pevne verím, že sa nám to spoločnými silami podarí.

Ale nakoľko je dnes prvý deň nového roka 2015, teda deň slávnostný, nebudem vás „zaťažovať“ pracovnými záležitosťami, ale dovoľte mi, aby som vám poďakoval za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách, poďakoval všetkým za prácu vykonanú v prospech obce a spolupatričnosť v skrášľovaní a vytváraní podmienok na lepší život v našej obci v minulom roku. Súčasne mi dovoľte, aby som v mene svojom, ale i v mene poslancov obecného zastupiteľstva i pracovníkov obecného úradu všetkým poprial veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov, veľa rodinnej pohody, veľa zrealizovaných a splnených snov a prianí, aby ste rok 2015 prežili v šťastí, láske a pohode. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

 

Dátum vloženia: 1. 1. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 1. 2015 0:00