Obec Jablonica
Jablonica

Oznam starostu obce

V súvislosti s divadelným predstavením „Ked scú ženy vládnút“ konanom v DK Jablonica dňa 24.1. 2015 a s tým spojenými dohadmi, prečo som na tomto podujatí nevystúpil uvádzam nasledovné:

Tak ako bolo hlásené v miestnom rozhlase a na plagáte, pozývajúcom na predstavenie, organizátorom celej akcie bola divadelná skupina XY z Rovenska, (citujem:...Divadelná skupina XY z Rovenska Vás pozýva ....) To znamená, že celé predstavenie si zorganizovala a režírovala uvedená skupina a tak, ako na iné akcie i na túto Obecný úrad Jablonica len poskytol priestory bez ďalšej spoluúčasti. To bol i dôvod, prečo sme sa nijako zvlášť neangažovali v danej veci, zisky a náklady akcie boli na účet usporiadateľa, teda divadelnej skupiny XY z Rovenska.

I napriek týmto skutočnostiam, som na tomto predstavení nemohol byť prítomný a za obec vystúpiť z dôvodu, že som sa v tom čase zúčastnil slávnostného vyhlásenia výsledkov Moravsko-Slovenského bežeckého pohára 2014 v Gbeloch, kde bola moja účasť povinná, nakoľko obec Jablonica je organizátorom jedného z podujatí uvedeného pohára – Memoriál Felixa Rimeša, kde  z našej obce bolo ocenených až šesť bežcov. Divadelnej skupine XY z Rovenska bolo poďakovanie vyslovené dodatočne osobne. Uvedené vysvetlenie dávam na vedomie s cieľom predísť nedorozumeniam pri hodnotení tejto akcie a mojej neprítomnosti na tomto podujatí.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

 

Dátum vloženia: 26. 1. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 1. 2015 0:00