Obec Jablonica
Jablonica

Výrub stromov na katolíckom cintoríne

Obec Jablonica má zámer realizovať výrub stromov na miestnom katolíckom cintoríne.

Vážení občania

Obec Jablonica má zámer realizovať výrub stromov na miestnom katolíckom cintoríne. Dôvodom, okrem prestárlosti a neestetickosti väčšiny stromov sú aj podnety niektorých občanov na výrub konkrétnych stromov, nakoľko tieto koreňovým systémom zasahujú do pomníkových častí a takto pomníky znehodnocujú. V neposlednom rade je dôvodom i znečisťovanie pomníkov nadmerným opadávaním ihličia a lístia, a v niektorých prípadoch je znečisťovanie spôsobené aj konármi a živicou zo stromov. Nakoľko sa jedná o pietne miesto, navštevované veľkým množstvom obyvateľov nielen našej obce, dávam možnosť vyjadriť sa občanom k uvedenej problematike vybraním si jednej z ponúkaných alternatív:

1.) Som za rozsiahlejší výrub („prerezávku“) stromov za zachovania architektonicko-estetických parametrov cintorína.

2.) Som za výrub stromov len bezprostredne ohrozujúcich jednotlivé pomníky, či chodníky.

Výrub stromov sa môže vykonať len mimo vegetačného obdobia od 1.10. do 31.3. Zdôrazňujem, že v prípade rozsiahlejšieho výrubu stromov, bude tento konzultovaný a posudzovaný príslušným odborníkom za účelom zachovania architektonicko-estetických parametrov cintorína. Takýto výrub by bol realizovaný po etapách v priebehu cca 2 rokov. Takisto upozorňujem, že v prípade akéhokoľvek výrubu bude na miestnom cintoríne realizovaná náhradná výsadba stromov. Svoje odpovede, resp. názory na uvedenú problematiku prosím doručte na Obecný úrad Jablonica v lehote do 15. 3. 2015 elektronicky mailom, prípadne písomne (poštou, vhodením odpovede do schránky, ktorá je pri vchode do zasadačky OcÚ alebo osobným doručením).

Ing. Silvester Nestarec

starosta obce Jablonica

Dátum vloženia: 2. 3. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 3. 2015 0:00