Obec Jablonica
Jablonica

Hodová sv. omša a posvätenie Kalvárie

Hodová sv. omša a posvätenie Kalvárie

hody 2020

S pomaly zakrádajúcou sa jeseňou nastal v našej obci čas hodov a hodovania, kedy si pripomíname výročie vysviacky nášho krásneho honosného chrámu, ktorý je zasvätený sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Mimochodom patróna nášho kostola sme si vo farnosti uctili osobitne na sviatok sv. Štefana kráľa 16. augusta sv. omšou, posvätením pastoračného centra na fare a usporiadaním Farského dňa. No a hodová sv. omša mala samozrejme taktiež slávnostný charakter i napriek hygienickým opatreniam a neúčasti krojovaných.

Veľmi milým prekvapením bolo, že hodovú sv. omšu celebroval vdp. Stanislav Lieskovský, ktorý v našej farnosti pôsobil v rokoch 2002 - 2004 a rád po rokoch zavítal medzi nás. V peknej a obsiahlej homílii, ktorej leitmotívom bolo slovo „chrám“ vyslovil pár pútavých myšlienok:
- každý človek je vo vnútri chrámom, ktorý by mal zveľaďovať a nemal by byť prázdny,
- keď sa dozvedel o povodni, ktorá zaplavila bahnom náš kostol, cítil ľútosť, no Jabloničania ho dokázali vyupratovať a dnes po povodni nie sú v chráme ani stopy, čo je paralelou k vnútru človeka, ktorý sa môže obdobne očistiť,
- máme skutočne krásny, bohato zdobený barokový chrám, na ktorý môžeme byť hrdí, no nebol by ničím, ak by bol prázdny, pretože jeho najkrajšou výzdobou je živý Boh a veriaci, ktorí prichádzajú za modlitbou.

Po skončení sv. omše pozval náš pán farár všetkých prítomných ku Kalvárii, nakoľko táto si prešla obnovou pod rukami nášho spoluobčana reštaurátora Mgr., Mgr. art. Ivana Pilného, ktorý v príhovore popísal vykonané práce a pripojil historku o tom, že súsošie Kalvárie bolo ešte za študentských čias v podstate prvým dielom, na ktorého reštaurovaní sa podieľal v čase, kedy sa mu ešte ani len nesnilo o tom, že by sa mohol usadiť v Jablonici. Po Ivanovi Pilnom vystúpil starosta obce Ing. Nestarec, ktorý poďakoval všetkým, ktorí prispeli k obnove tejto kultúrnej pamiatky a predstavil občanom zámer, ktorý má s danou lokalitou Obec Jablonica. Ten zahŕňa vybudovanie náučného chodníka so všetkými náležitosťami, vyhotovenie oplotenia v súlade s oplotením parku, vegetačné úpravy, tak aby sa historické jadro obce na línii kostol - kaštieľ - park naďalej zveľaďovalo a rozvíjalo. Taktiež pripomenul obnovu a reštaurovanie ostatných sakrálnych pamiatok v obci, z ktorých už niektoré prebehli, prebiehajú alebo sú plánované v nasledujúcom rozpočtovom roku. Pred samotným požehnaním obnovenej Kalvárie, pán farár Roman Stachovič poďakoval Obci Jablonica a obecnému zastupiteľstvu za finančný dar na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky a vyslovil presvedčenie, že súsošie sa môže stať miestom pre modlitbu, prosbu a zamyslenie. Následne pri krátkom obrade bola Kalvária posvätená a dav veriacich rozpustený ku svojím sviatočným stolom.

Súsošie Kalvárie je najhodnotnejšou vonkajšou sakrálnou pamiatkou v obci. Dokončená bola v roku 1758, údajne na mieste, kde stál oltár predchádzajúceho kostola, ktorý bol zbúraný v roku 1752. V okolí Kalvárie sa taktiež nachádzal cintorín. Celé dielo tvorí schodisko s balustrádou, podstavec s nápisom a reliéfom modliaceho sa Ježiša a samotné sochy - výjav na Golgote s Ukrižovaným Ježišom Kristom a pod krížom kľačiacou Máriou Magdalénou, vľavo Pannou Máriou a vpravo sv. apoštolom Jánom. V spodnej časti na balustráde je naľavo socha zroneného sv. apoštola Petra, ktorý je zobrazený pre neho s typickými symbolmi - kľúče a kohút, vpravo je sv. Dismas, kajúci sa zločinec ukrižovaný po Kristovej pravici, zobrazovaný s typickým krížom z guľatiny. Hore na balustráde sú na každej strane smútiaci anjeli.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 7. 10. 2020 15:20
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 10. 2020 11:10
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký