Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Otvorenie novej triedy MŠ pre predškolákov

Otvorenie novej triedy MŠ pre predškolákov

Materská škola Jablonica

          So schválením novej legislatívy a zavedením povinnej dochádzky do materských škôl pre tzv. „predškolákov“ vyvstala pred vedením obce a MŠ úloha zabezpečiť dostatočné priestorové, materiálne a pedagogické kapacity, nakoľko skúmaním potenciálneho počtu detí v MŠ sa zistilo, že kapacita doterajších priestorov Materskej školy Jablonica nebude dostatočná. Do úvahy prichádzali zdanlivo 2 alternatívy. Prvou bolo od základu zrekonštruovať druhý pavilón materskej školy, čo by prinieslo so sebou riziká v podobe veľmi vysokej finančnej náročnosti na rekonštrukciu až 3 tried a otáznej návratnosti investície, nakoľko je predpoklad postupného znižovania počtu detí v MŠ prirodzeným demografickým vývojom. Navyše Obvodné oddelenie PZ má systemizované sídlo v Jablonici a preto, ak by sme tieto priestory chceli využívať, musíme Obvodnému oddeleniu nájsť v Jablonici iné, hlavne vyhovujúce priestory, ktoré obec nemá. Z týchto dôvodov bolo takéto riešenie nerealizovateľné. Jedinou reálnou možnosťou tak bolo vytvoriť priestory pre nové pracovisko MŠ v pavilóne mimoškolských činností v areáli Základnej školy Jablonica. Pavilón samozrejme už zo svojej podstaty je určený na pedagogickú a výchovnú činnosť a taktiež bol „predpripravený“, nakoľko značná časť rekonštrukčných prác prebehla ešte dávno pred zavedením povinnej školskej dochádzky pre deti v predškolskom veku po dohode starostu obce a poslancov tak, aby tieto priestory nechátrali a našlo by sa pre ne zmysluplné využitie. Po avizovanej potrebe rozšíriť kapacity materskej školy sa ihneď naskytla príležitosť prispôsobiť tieto priestory potrebám MŠ. Nespornou výhodou daného pavilónu je aj jeho kontakt so školským prostredím, ktorý je pre predškolákov veľmi osožný ako príprava, a taktiež možnosť mať viacero miestností, ktorá každá spĺňa svoj špecifický účel - herňa, učebňa, spálňa a telocvičňa. Po konzultácii s riaditeľkou MŠ a poslancami zastupiteľstva rozhodol starosta obce o umiestnení priestorov triedy predškolákov a vytvorení elokovaného pracoviska MŠ v priestoroch pavilónu mimoškolskej činnosti.

            Celý proces ale samozrejme nebol taký jednoduchý a rýchly. Začal už v roku 2016 opravou strechy. Následne chcela obec žiadať dotáciu z európskych prostriedkov na kompletnú rekonštrukciu daných priestorov, čo sa nakoniec nepodarilo, a preto sa vedenie obce rozhodlo uskutočniť postupnú rekonštrukciu z vlastných prostriedkov obce s tým, že dané priestory bude využívať buď ZŠ, takisto môžu byť potenciálnou triedou pre materskú školu alebo by našli iné vhodné vzdelávacie alebo športové využitie. Ďalej boli vymenené okná a dvere, o rok vynovená fasáda a budova zateplená. Prebehli 2 etapy komplexnej rekonštrukcie vnútorných priestorov, po skončení bolo postupne dopĺňané materiálne vybavenie. V roku 2021 bola úspešná žiadosť o dotáciu, kedy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z rozvojového projektu „Predškoláci“ poskytlo dotáciu vo výške 9 900 € na vybavenie novej triedy pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania.

            Vzhľadom na vyššie uvedené úspešne zvládnuté výzvy a úskalia prišiel  25. 8. 2021 pre škôlku nielen Deň otvorených dverí, ale aj „deň D“, kedy starosta obce spolu s pani riaditeľkou MŠ mohli za prítomnosti poslancov zastupiteľstva obce, pani učiteliek MŠ, detí, rodičov a ďalších občanov slávnostne prestrihnúť pásku a symbolicky dať nové priestory MŠ do užívania detičkám. Pán starosta v úvodnom slove všetkých privítal, zhrnul vykonané práce a nákup vybavenia od roku 2016, do ktorých obec investovala takmer 150 000 €, poďakoval úplne všetkým, ktorí sa na príprave nových priestorov podieľali - podnikatelia a živnostníci, pani riaditeľka MŠ a pani učiteľky, zamestnanci obce, poslanci a ďalší... Na záver vyslovil želanie, aby sa hlavne detičkám v nových priestoroch páčilo a dobre sa pripravili na prvé kroky v školských laviciach. Následne už boli pozvaní všetci prítomní na prehliadku nových priestorov v sprievode pani učiteliek. Na konci pripravila školská jedáleň ako občerstvenie malú ochutnávku nátierok z ich produkcie.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 30. 8. 2021 15:46
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 8. 2021 15:50
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký